Raad voor Beroepsregistratie en College van Belanghebbenden

Noloc behartigt de kwaliteit van de beroepsgroep van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Hiervoor is een nieuw keurmerk geïntroduceerd.  Onafhankelijkheid en transparantie zijn geborgd door een scheiding van inhoud/kwaliteitsborging en uitvoering.

Daarom zijn twee gremia in het leven geroepen, de Raad voor Beroepsregistratie en het College van Belanghebbenden.

Wat is de Raad voor Beroepsregistratie?

De Raad voor Beroepsregistratie (RvB) is een statutair gremium dat het Noloc-bestuur en de Ledenraad, gevraagd en ongevraagd adviseert over beleid en besluiten met betrekking tot de beroepsregisters. RvB-voorzitter Tijs Pijls legt uit wat het belang is van een sterk keurmerk.

Belangrijkste taken Raad voor Beroepsregistratie

De raad heeft tot taak het onderhouden van de inhoudelijke actualiteit en (uitvoerings)kwaliteit van alle elementen van het certificeringsproces zoals beroepsprofielen, toetsingskaders en -procedures die ten grondslag liggen aan het Beroepsregister. Zij doen dit op basis van een gestructureerde dialoog met de Commissie van Belanghebbenden. Ook is de raad bevoegd om audits en steekproefsgewijze controles in de uitvoeringsprocessen te verrichten.

De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Noloc-bestuur en haar Ledenraad met betrekking tot alle certificeringselementen.

Samenstelling Raad voor Beroepsregistratie

Raad voor Beroepsregistratie is samengesteld uit 3 Noloc leden en twee externe deskundigen (waarvan één voorzitter) die zich als toezichthouder en ambassadeur voor het keurmerk Register Loopbaanprofessional inzetten. Zij hebben inzicht in maatschappelijke, economische en arbeidsmarktontwikkelingen en ontwikkelingen die een loopbaanprofessional aangaan.

Overzicht Raad voor Beroepsregistratie 

Tijs Pijls

Annika Meerman

Marese Dijken

Erik Wissema

Emilie Rozendaal - Minke

Wat is het College van Belanghebbenden?

Het College van Belanghebbenden (CvB) is het advies- en informatieorgaan van de Raad voor Beroepsregistratie (RvB). Het college geeft op basis van haar bevindingen gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB.

Belangrijkste taken College van Belanghebbenden

Het CvB onderzoekt of er aanleiding is tot het bijstellen van het beroepsprofiel, toetsingskader of wijze van toetsing. Dit doen zij op basis van eigen vakkennis, ervaringen, en de ontwikkelingen in het werkveld die van invloed zijn op de eisen die aan een Register Loopbaanprofessional en/of Register Jobcoach worden gesteld.

Samenstelling College van Belanghebbenden

Het college is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van organisaties die belang hebben bij certificering van loopbaanprofessionals en jobcoaches, het bevorderen van de maatschappelijke waardering van de kwaliteitseisen en het keurmerk Register Loopbaanprofessional.

Overzicht College van Belanghebbenden 

Hans Marell - UWV

John Fahrenfort - Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Geert-Jan Waasdorp - Intelligence Group

Karlien Haak - James Loopbaan

Heidi Logtens - Heidi Logtens loopbaancoaching & talent development

Emilie Rozendaal - Minke

Wiesje ten Hoor

Erik Groot