Raad voor Beroepsregistratie en College van Belanghebbenden

Noloc behartigt de kwaliteit van de beroepsgroep van loopbaanprofessionals en jobcoaches aan de hand van het keurmerk Register Loopbaanprofessional en Register Jobcoach. Onafhankelijkheid en transparantie zijn geborgd door een scheiding van inhoud/kwaliteitsborging en uitvoering. Hiervoor zijn 2 gremia in het leven geroepen: de Raad voor Beroepsregistratie (RvB) en het College van Belanghebbenden (CvB).

Wat is de Raad voor Beroepsregistratie?

De RvB is een statutair gremium dat het Noloc-bestuur en de ledenraad, gevraagd en ongevraagd adviseert over beleid en besluiten met betrekking tot de beroepsregisters. RvB-voorzitter Tijs Pijls legt uit wat het belang is van een sterk keurmerk.

Belangrijkste taken 

  • Onderhouden van de inhoudelijke actualiteit en (uitvoerings)kwaliteit van alle elementen van het certificeringsproces zoals beroepsprofielen, toetsingskaders en -procedures die ten grondslag liggen aan het Beroepsregister.
  • Voeren van een gestructureerde dialoog met het CvB.
  • Bevoegd om audits en steekproefsgewijze controles in de uitvoeringsprocessen te verrichten. 
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Noloc-bestuur en de ledenraad over alle certificeringselementen.

Samenstelling 

De RvB is samengesteld uit 3 Noloc-leden en twee externe deskundigen (waarvan één voorzitter), die zich als toezichthouder en ambassadeur voor de keurmerken Register Loopbaanprofessional en Register Jobcoach inzetten. Zij hebben inzicht in maatschappelijke, economische en arbeidsmarktontwikkelingen en loopbaantrends.

Overzicht Raad voor Beroepsregistratie 

Tijs Pijls

Annika Meerman

Larinda Bok- van der Voet

Erik Wissema

Emilie Rozendaal - Minke

Wat is het College van Belanghebbenden?

Het College van Belanghebbenden (CvB) is het advies- en informatieorgaan van de Raad voor Beroepsregistratie (RvB). Het college geeft op basis van haar bevindingen gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB. CvB-voorzitter Erik Groot licht de rol van het college toe: “Wij houden ons bezig met de monitoring van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat is er aan de hand en wat zou het kunnen betekenen voor de rol van loopbaanprofessional en jobcoach?”

Belangrijkste taken 

  • Onderzoeken of er aanleiding is tot het bijstellen van het beroepsprofiel, toetsingskader of wijze van toetsing.
  • Op basis van eigen vakkennis, ervaringen en de ontwikkelingen in het werkveld, die van invloed zijn op de eisen die aan een Register Loopbaanprofessional en Register Jobcoach worden gesteld.

Samenstelling 

Het college is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van organisaties die belang hebben bij certificering van loopbaanprofessionals en jobcoaches. En ook het bevorderen van de maatschappelijke waardering van de kwaliteitseisen en het keurmerk Register Loopbaanprofessional en Register Jobcoach.

Overzicht College van Belanghebbenden 

John Fahrenfort - Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Geert-Jan Waasdorp - Intelligence Group

Karlien Haak - James Loopbaan

Heidi Logtens

Emilie Rozendaal - Minke

Wiesje ten Hoor

Erik Groot

Ellen Jacobs

Margret Mulders

Roel Fransen

Karin Sleeking