FAQ

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden over de beroepsvereniging Noloc.

 • De besturen van Noloc en CMI bundelen hun krachten en maken zich sterk voor één keurmerk voor alle loopbaanbegeleiders. 

 • Eén keurmerk zorgt voor duidelijkheid en éénduidigheid in de markt.

 • Het nieuwe keurmerk wordt Register Loopbaanprofessional (RL)

 • Het nieuwe keurmerk vervangt de Noloc erkenning en de CMI certificering A, B en C. 

 • Het nieuwe keurmerk staat voor kwaliteit, deskundigheid en ontwikkeling van de loopbaanprofessional.

 • Het keurmerk is bestemd voor alle loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken. Door aan te tonen, dat zij beschikken over beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en ervaring. 

 • Het beroepsprofiel, toetsingskader, het proces van initiële en recertificering worden opnieuw ontworpen. Waarbij het goede behouden blijft en waar nodig veranderingen worden doorgevoerd die de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het vak en de loopbaanprofessional ten goede komen.

 • Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe keurmerk ingevoerd.

 • In de periode tot 1 januari 2021 werken een Regiegroep en verschillende Werkgroepen het nieuwe keurmerk en de organisatie ervan uit. Noloc en CMI leden worden van dit proces op de hoogte gehouden door Nieuwsberichten. In deze FAQ zijn antwoorden op frequent voorkomende vragen te vinden. Deze worden de komende tijd regelmatig uitgebreid en aangevuld. 

 • Tot 1 januari 2021 blijft het keurmerk Noloc Register Jobcoach bestaan en verandert er niets aan het proces van registratie en herregistratie. Onderzoek naar een mogelijke nieuwe vorm van certificering loopt.

 • In de basis blijft de huidige opbouw en structuur gehandhaafd. Elke bouwsteen (opleiding, ervaring, kennisgebieden, taken, competenties en professionele attitude) wordt kritisch bekeken of deze nog voldoet aan de eisen van deze tijd. 

 • Toekomstbestendig en ontwikkelgericht zijn twee belangrijke elementen die meespelen bij het ontwikkelen van een vernieuwd beroepsprofiel. 

 • We kijken zowel naar ontwikkelingen en beroepsprofielen in het buitenland en kijken naar ontwikkeling in het vakgebied in Nederland. 

 • Voor de eerste certificering dien je een schriftelijk dossier in. Daarna volgt een mondeling gesprek.

 • De certificering is 4 jaar geldig. Na 4 jaar dien je je te recertificeren. 

 • De certificering wordt uitgevoerd door een Certificerende Instelling. 

 • Het is het streven om de certificering in haar opzet waar mogelijk de uitgangspunten van ISO 17024 te laten volgen.

 • Noloc beheert het Register Loopbaanprofessional. 

 • Nee, ook niet Noloc leden kunnen zich aanmelden voor certificering. 

 • Voor de recertificering dien je een schriftelijk dossier in, dat beoordeeld zal worden

 • Na recertificering is je certificaat weer 4 jaar geldig. 

 • Ja, een vorm van supervisie zal onderdeel worden van recertificering. Zodra dit verder is uitgewerkt, kun je dit hier lezen.

 • Indien je huidige Noloc erkenning op 1/1/2021 nog geldig is, wordt deze omgezet naar een nieuw certificaat met dezelfde geldigheid plus een jaar.
  Indien je huidige CMI certificering op 1/1/2021 nog geldig is, wordt deze omgezet naar een nieuw certificaat met dezelfde geldigheid plus een jaar, met een maximum van 31/12/2024.

 • Binnen de Noloc organisatie wordt een ‘Bureau voor Certificering’ ingericht. Dit bureau ontwikkelt en onderhoudt het beroepsprofiel en de certificeringsnorm. Daarnaast wordt een Raad van Toezicht ingesteld die toeziet op de toetsing(sprocedures) en de samenwerking tussen het Bureau en het Bestuur van Noloc. 

 • Klik op het logo van Noloc.

 • Onderaan elke pagina. 

 • Alles over dit onderwerp is te vinden onder "beroepsregistratie" op de hoofdpagina van onze website.

 • Er zijn mentoren die je graag ter ondersteuning van dienst zijn. Benader een mentor in je omgeving via het mentorenoverzicht (ik zoek informatie/ bibliotheek/ mentoraat).

 • Wellicht is je registratie verlopen, dan ben je niet meer zichtbaar op onze website. Kijk op je bewijs van erkenning naar de ingangsdatum (3 jaar geldig), lees de mogelijkheden voor herregistratie onder "beroepsregistratie" op de hoofdpagina van onze website.

 • Nee, je lidmaatschap wordt alleen van de zijde van Noloc beëindigd wanneer je meer dan 3 jaar lid bent en nog niet in het beroepsregister bent opgenomen. Hiervan krijg je in het derde jaar van je lidmaatschap bericht en de einddatum van je lidmaatschap is altijd 31 december. De maximale termijn van de aspirant-status van je lidmaatschap is namelijk 3 jaar (statutair vastgelegd). Als aspirant-lid kan je (behoudens het gebruik van een Noloc beeldmerk, benoeming in statutaire organen en stem-/kiesrecht) van alle lidmaatschapsfaciliteiten gebruik maken.

 • Log in op de website en ga naar je profiel. Daar tref je de rode button 'Mijn bijeenkomsten' aan.

 • Nee, de beroepsvereniging BJN is niet door Noloc overgenomen. BJN heeft zich per 31/12/2016 opgeheven en haar leden de mogelijkheid geboden om zich, op eigen initiatief, aan te melden als lid van Noloc en zich te registreren in een beroepsregister van Noloc. Noloc heeft in 2016 speciale bijeenkomsten voor jobcoaches georganiseerd en het beroepsregister voor jobcoaches ingericht. 

 • Nee, alle jobcoaches moeten zich zelf als lid bij Noloc aanmelden en zich opnieuw laten registreren volgens het toetsingskader van Noloc.

 • Nee dat hoeft niet. Wanneer je een erkende jobcoachopleiding succesvol hebt afgerond (na 1 juli 2013 of in geval van capabel na 1 juli 2016) ben je vrijgesteld voor rubriek 2,3 en 4 van het toetsingskader voor jobcoaches. Bij je aanvraag voor de erkenning is meesturen van je behaalde diploma voldoende.

 • Het toetsingskader beschrijft een vijftal rubrieken waaraan de aanvraag voor het ‘Noloc erkend jobcoach’ register aan moet voldoen. Je kunt deze rubrieken doorlopen om na te gaan of je Beroepsgerichte CV en Portfolio de vereiste informatie bevatten.

 • Het toetsingskader beschrijft een vijftal rubrieken waaraan de aanvraag voor het ‘Noloc erkend loopbaanprofessional’ register aan moet voldoen. Je kunt deze rubrieken doorlopen om na te gaan of je Beroepsgerichte CV en casus de vereiste informatie bevatten.

 • Als je een diploma hebt van één van de erkende jobcoach opleidingen, met een datum op het diploma van na de erkenning (voor Elan, Saxion en Combo geldt een diploma na 1 juli 2013 en voor Capabel geldt een diploma na 1 juli 2016). Uit het toetsingskader: ‘indien in het bezit van dit diploma geldt een vrijstelling voor rubriek 2,3 en 4’.

 • Op dit moment wordt nog bekeken hoe de herregistratie van jobcoaches er uit zal gaan zien. In dat kader zal ook worden gekeken naar bovenstaande vragen. Overigens zal herregistratie van jobcoaches pas vanaf 2020 aan de orde zijn, als de eerste geregistreerde Noloc Erkende Jobcoaches hun herregistratie dienen aan te vragen.

 • Wanneer je voornamelijk reïntegratietrajecten doet, kun je er voor kiezen om je erkenning voor ‘Noloc erkend loopbaanprofessional’ te halen. Binnen jobcoachorganisaties hebben de coaches die nauwelijks ‘coaching on the job’ doen, een goed alternatief om zich toch te laten registreren als zij het gevoel hebben niet te kunnen voldoen aan de eisen die de portfolio-opdracht voor het jobcaochregister stelt.

 • Een overzicht van de inhoud en de kosten van het lidmaatschap is te vinden via deze link .

 • De lidmaatschapsvoorwaarden vind je in de map 'Toelatingseisen en reglementen Noloc' via ik ben noloc lid/ biblotheek. 

 • De gedragscode waaraan Noloc-leden zich dienen te houden en het bijbehorende klachtenreglement zijn te downloaden via ik ben noloc lid/ bibliotheek, map 'Toelatingseisen en reglementen Noloc'.

 • Wellicht ben je onlangs van e-mailadres gewijzigd. Je kunt het secretariaat informeren over je nieuwe mailadres en zodra zij de verwerking hiervan hebben bevestigd, kan je met je nieuwe mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via deze link. Wachtwoord vergeten? Je kunt op de inlogpagina kiezen voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord. Je nieuwe wachtwoord wordt dan naar je e-mailadres verzonden.

 • Log in op de website en ga naar 'Mijn profiel' (rechts boven, onder het zoekveld).

 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en dient desgewenst vóór december te worden opgezegd. Je kunt je lidmaatschap opzeggen via een e-mail of brief aan het secretariaat van Noloc. Wanneer je een bevestiging hebt ontvangen dat dit is verwerkt, weet je dat je lidmaatschap aan het einde van het kalenderjaar wordt beëindigd.

 • De website ondergaat momenteel een aantal wijzigingen en onderdelen worden nog aangevuld. Wanneer je op het blokje ‘ik ben lid’ klikt, vind je informatie voor jobcoaches. Klik je op het blokje ‘beroepsregistratie’ dan vind je informatie over de registratie-eisen voor het behalen van je ‘Noloc erkend jobcoach’ status. Alle informatie die je verder via de website kunt vinden en voor loopbaanprofessionals geldt, geldt ook voor jobcoachleden.

 • Zoals ook in het aanmeldformulier voor jobcoaches in 2016 vermeld, hebben jobcoaches per 1 januari 2017 geen ‘status aparte’ meer bij Noloc. Zij kunnen van alle lidmaatschapsfaciliteiten gebruik maken: ten opzichte van 2016 nu ook van alle digitale vakbladen van Kloosterhof, deelname aan kwaliteitskringen en per 1 februari ook mogelijke inschrijving in een beroepsregister van Noloc (verplicht binnen uiterlijk 3 jaar na aanvang van je lidmaatschap). Heb je je als jobcoach in 2016 nog niet bij Noloc aangemeld? Dan kan je dat in 2017 uiteraard alsnog doen. Hiervoor meld je je aan via de website. Jobcoaches krijgen in 2017 50% korting op het inschrijfgeld.

 • Met de opheffing van BJN is ook de certificering via BJN opgeheven. Om in aanmerking te komen voor de titel Noloc Erkend Jobcoach moet je je bij Noloc opnieuw aanmelden als lid en je opnieuw laten registreren. Alle informatie over de Noloc beroepsregistratie vind je op onze website onder het blok “Beroepsregistratie”.

 • Die zijn er niet, maar kunnen door jobcoaches zelf georganiseerd worden als daar behoefte aan is. Jobcoaches kunnen, als ze lid zijn, altijd aansluiten bij bestaande kwaliteitskringen. Hoe een kwaliteitskring opgezet kan worden is te vinden via de website van Noloc.

 • Voor het mededingen in aanbestedingen voor jobcoaching, moet de organisatie waartoe men behoort een rechtspersoon zijn. Daarnaast vraagt het UWV de jobcoachorganisaties de visie- en eindtermen van de beroepsvereniging voor jobcoaches te onderschrijven. Deze visie- en eindtermen zijn nu overgenomen door Noloc. Formele aansluiting bij Noloc is echter niet verplicht.