FAQ

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden over de beroepsvereniging Noloc.

 • Bekijk hier de overgangsregeling naar het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL).

 • De besturen van Noloc en CMI bundelen hun krachten en maken zich sterk voor één keurmerk voor alle loopbaanbegeleiders. 

 • Eén keurmerk zorgt voor duidelijkheid en éénduidigheid in de markt.

 • Het nieuwe keurmerk wordt Register Loopbaanprofessional (RL)

 • Het nieuwe keurmerk vervangt de Noloc erkenning en de CMI certificering A, B en C. 

 • Het nieuwe keurmerk staat voor kwaliteit, deskundigheid en ontwikkeling van de loopbaanprofessional.

 • Het keurmerk is bestemd voor alle loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken. Door aan te tonen, dat zij beschikken over beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en ervaring. 

 • Het beroepsprofiel, toetsingskader, het proces van initiële en recertificering worden opnieuw ontworpen. Waarbij het goede behouden blijft en waar nodig veranderingen worden doorgevoerd die de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het vak en de loopbaanprofessional ten goede komen.

 • Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe keurmerk ingevoerd.

 • In de periode tot 1 januari 2021 werken een Regiegroep en verschillende Werkgroepen het nieuwe keurmerk en de organisatie ervan uit. Noloc en CMI leden worden van dit proces op de hoogte gehouden door Nieuwsberichten. In deze FAQ zijn antwoorden op frequent voorkomende vragen te vinden. Deze worden de komende tijd regelmatig uitgebreid en aangevuld. 

 • Tot 1 januari 2021 blijft het keurmerk Noloc Register Jobcoach bestaan en verandert er niets aan het proces van registratie en herregistratie. Onderzoek naar een mogelijke nieuwe vorm van certificering loopt.

 • In de basis blijft de huidige opbouw en structuur gehandhaafd. Elke bouwsteen (opleiding, ervaring, kennisgebieden, taken, competenties en professionele attitude) wordt kritisch bekeken of deze nog voldoet aan de eisen van deze tijd. 

 • Toekomstbestendig en ontwikkelgericht zijn twee belangrijke elementen die meespelen bij het ontwikkelen van een vernieuwd beroepsprofiel. 

 • We kijken zowel naar ontwikkelingen en beroepsprofielen in het buitenland en kijken naar ontwikkeling in het vakgebied in Nederland. 

 • Voor de eerste certificering dien je een schriftelijk dossier in. Daarna volgt een mondeling gesprek.

 • De certificering is 4 jaar geldig. Na 4 jaar dien je je te recertificeren. 

 • De certificering wordt uitgevoerd door een Certificerende Instelling. 

 • Het is het streven om de certificering in haar opzet waar mogelijk de uitgangspunten van ISO 17024 te laten volgen.

 • Noloc beheert het Register Loopbaanprofessional. 

 • Nee, ook niet Noloc leden kunnen zich aanmelden voor certificering. 

 • Voor de recertificering dien je een schriftelijk dossier in, dat beoordeeld zal worden

 • Na recertificering is je certificaat weer 4 jaar geldig. 

 • Ja, een vorm van supervisie zal onderdeel worden van recertificering. Zodra dit verder is uitgewerkt, kun je dit hier lezen.

 • Indien je huidige Noloc erkenning op 1/1/2021 nog geldig is, wordt deze omgezet naar een nieuw certificaat met dezelfde geldigheid plus een jaar.
  Indien je huidige CMI certificering op 1/1/2021 nog geldig is, wordt deze omgezet naar een nieuw certificaat met dezelfde geldigheid plus een jaar, met een maximum van 31/12/2024.

 • Binnen de Noloc organisatie wordt een ‘Bureau voor Certificering’ ingericht. Dit bureau ontwikkelt en onderhoudt het beroepsprofiel en de certificeringsnorm. Daarnaast wordt een Raad van Toezicht ingesteld die toeziet op de toetsing(sprocedures) en de samenwerking tussen het Bureau en het Bestuur van Noloc. 

 • Wanneer je in de zoekmachine www.noloc.nl/wvl opgenomen wilt worden, omdat je Ontwikkeladvies aanbiedt, kan je je hiervoor aanmelden via www.noloc.nl/profiel (eerst inloggen)

 • De coronacrisis vergt het uiterste van werkend Nederland. De afgelopen maanden zijn er reeds grote investeringen gedaan om de werkgelegenheid zo veel mogelijk op peil te houden. Ter ondersteuning van de inspanningsverplichting voor werkgevers die in aanmerking komen voor NOW 2.0 om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen, komt het kabinet met een crisispakket NL Leert Door waarvoor in totaal 50 miljoen euro beschikbaar is. Subsidie voor ontwikkeladvies maakt onderdeel uit van dit crisispakket. Het doel is om 20.000 ontwikkeladviezen mogelijk te maken. Daarnaast is er vanaf het najaar de mogelijkheid (online) scholingsactiviteiten te volgen.

  Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Voor een deel van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan. Om hen te ondersteunen, stelt het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar.

 • In de vormgeving van de regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers. Vergelijkbaar is o.a.:

  • De eisen die worden gesteld aan de gekwalificeerd loopbaanadviseur die het traject verzorgt;
  • De loopbaanadviseur (dan wel door loopbaanadviseur gemachtigde) is aanvrager en doet de registratie van het traject (overigens niet via Regioplan, maar via www.ontwikkeladviesportaal.nl);
  • De inhoud waar een ontwikkeladviestraject aan moet voldoen (waar echter wel de inzet van een arbeidsmarktscan aan is toegevoegd) en het gebruik van diverse vaste formats: gespreksverslag, ontwikkelplan, prestatieverklaring en  toestemmingsverklaring;
  • Na afronding van het ontwikkeladviestraject doet de loopbaanadviseur via www.uitvoeringvanbeleid.nl de subsidieaanvraag voor het traject (met de vooraf verkregen registratiecode).
  • De subsidie betreft een standaardvergoeding;
  • Na vaststelling en uitbetaling van de subsidie bestaat de mogelijkheid dat het traject alsnog nader wordt gecontroleerd;
  • Onderdeel van deze controle door UVB is het opvragen bij de aanvrager van aanvullende stukken uit de projectadministratie en het benaderen van de deelnemer;
  • De uitkomst van de controle kan leiden tot een herziene vaststelling en terugvordering van de subsidie. 
 • Er is een aantal zaken veranderd, waaronder:

  • De grootste verandering is een verbreding van de doelgroep. De TSOV was voor werkenden van 45 en ouder. In de nieuwe regeling komt iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.
  • Het subsidiebedrag is met 100 euro per ontwikkeladviestraject verhoogd naar standaard € 700,- per afgerond traject omdat een (digitaal af te nemen gevalideerde) arbeidsmarktscan verplicht deel uitmaakt van de nieuwe regeling. De arbeidsmarktscan wordt door de deelnemer voorafgaand aan het eerste gesprek ingevuld. De loopbaanadviseur koopt deze arbeidsmarktscan extern in voor de deelnemer en bewijsstukken (factuur en betaalbewijs) maken onderdeel uit van de administratie;
  • Om administratieve lasten voor de loopbaanadviseurs te beperken wordt de mogelijkheid geboden om meerdere aanvragen (maximaal 5) te bundelen en in één keer te declareren.
  • Het is niet mogelijk om het ontwikkeladviestraject gedeeltelijk in groepsvorm aan te bieden.
  • Een training voor leidinggevenden maakt geen deel meer uit van de nieuwe regeling.
  • De verplicht te gebruiken formats zijn iets veranderd.
  • De loopbaanadviseur registreert een traject vooraf op www.ontwikkeladviesportaal.nl. Dit loopt niet meer via Regioplan.
 • De regeling is 1 augustus 2020 ingegaan. Nieuwe ontwikkeladviestrajecten konden in beginsel worden geregistreerd tot en met 31 december 2020 17.00 uur, tenzij het aantal registraties aanleiding zou geven om het portaal eerder te sluiten. Dat is inmiddels het geval. Op 2 september 2020 is het ontwikkeladviesportaal gesloten. Er kunnen op dit moment geen nieuwe registraties meer worden gedaan. Trajecten die tijdig geregistreerd waren, kunnen nog wel worden afgerond.

  Het tijdvak voor indienen van de subsidieaanvragen gaat open op 1 oktober 2020. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2021 17.00 uur zijn ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling.

 • Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben. Feitelijk moet je een BSN-nummer hebben om in aanmerking te komen.

 • Ja. Mensen die eerder gebruik hebben gemaakt van TSOV mogen voor NL leert door ontwikkeladvies weer een loopbaanadvies krijgen. Er zijn geen restricties hieraan.

 • Ja.

 • Ja.

 • Een ontwikkeladviestraject kan worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur die de juiste opleiding en ervaring heeft. Uitgangspunt hierbij is:

  a. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

  b. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft;

  c. verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage II van de regeling.

  Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en c, te hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc Erkend Loopbaanprofessional.

  Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en b, te hebben voldaan als hij is gecertificeerd door CMI als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL).

 • Een loopbaanadviseur moet over de vereiste opleidingen en kennis beschikken om het loopbaantraject naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit zijn in ieder geval opleidingen en trainingen die als relevant worden aangemerkt bij de erkenning door Noloc voor Noloc erkend loopbaanprofessional. Desgevraagd toont de loopbaanadviseur aan dat hij aan de opleidingseisen bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, heeft voldaan door het overleggen van diploma’s en certificaten.

  Een Noloc erkende loopbaanprofessional heeft een afgeronde hbo-opleiding (EQF6) op het gebied van mens- & organisatiegerichte vakken. Denk daarbij aan de volgende opleidingen AMA, HRM, P&A, A&O, psychologie en organisatiekunde. Een Noloc erkende loopbaanprofessional die een andere hbo-opleiding heeft afgerond, heeft minimaal 98 uur opleidingen, cursussen of trainingen gevolgd waarin hij kennis heeft verworven over loopbanen en arbeidsmarkt en loopbaanmethoden en – instrumenten. Hij kan deze loopbaanmethoden ook toepassen en beheerst de competenties van de coach en adviseur. Zie voor een uitgebreide beschrijving het toetsingskader.

 • De door Noloc erkende adviseurs en alle niet-geregistreerde adviseurs, moeten kunnen aantonen dat zij minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben. Bij het beoordelen daarvan, worden de volgende aspecten meegewogen. De adviseur heeft de afgelopen drie jaren gemiddeld vijfentwintig cliënten of meer begeleid in individuele trajecten. De drie jaar relevante werkervaring kan de loopbaanadviseur desgevraagd aantonen door middel van bijvoorbeeld zijn LinkedIn profiel, zijn zakelijke website, zijn CV, het verstrekken van referenties of een schriftelijke verklaring over de relevante werkervaring. Een andere manier om relevante werkervaring aan te tonen is door middel van facturen aan cliënten en hun werkgevers.

 • De gedragscode is hier te downloaden

 • Nee, dat hoeft niet. Wel moet je aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

 • De loopbaanadviseur moet zelf aangeven dat hij/zij aan de eisen voldoet. Er zullen door Uitvoering van Beleid steekproeven worden gedaan om te toetsen of aan alle eisen is voldaan.

 • Ja. Naast de loopbaanadviseur kan ook de rechtspersoon die een loopbaanadviseur in dienst heeft, subsidie aanvragen voor een door zijn werknemer (de loopbaanadviseur) uitgevoerd ontwikkeladviestraject.

  Het is ook toegestaan dat een rechtspersoon subsidies aanvraagt voor trajecten die zijn uitgevoerd door een interne loopbaanadviseur, die bij hem in dienst is, ten behoeve van werkenden die voor dezelfde rechtspersoon werkzaam zijn.

 • Voordat de loopbaanadviseur start met het traject, moet hij het traject registreren op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl. Daarbij moet hij de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de deelnemer opgeven. Na de registratie gaat er een mail naar de deelnemer, die de registratie moet bevestigen. Na deze bevestiging krijgt de loopbaanadviseur een registratiecode. Deze code is bedoeld om bij te houden hoeveel lopende trajecten er zijn aangemeld.

  Registratie (om een uniek nummer voor een ontwikkeladviestraject aan te vragen) verloopt via www.ontwikkeladviesportaal.nl. Dit kon vanaf 1 augustus 2020 tot 2 september 2020. Op die datum was het maximaal aantal registraties bereikt.

 • Voor het aanvragen van de subsidie kun je vanaf 1 oktober 2020 terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Vanaf 1 augustus 2020 is het al mogelijk te registreren.

 • Het ontwikkeladviestraject omvat gerichte interventies die resulteren in een ontwikkelplan voor de korte- en langere termijn volgens het format 1.2.

  Van het ontwikkeladviestraject wordt een gespreksverslag gemaakt volgens het format 1.1.

  Het ontwikkeladviestraject omvat minimaal de volgende activiteiten:

  1. Registratie van het traject door de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl. Nadat de loopbaanadviseur de registratie heeft gedaan, wordt de deelnemer per mail verzocht de registratie te bevestigen. Na die bevestiging ontvangt de loopbaanadviseur een registratiecode. Deze code moet door de loopbaanadviseur worden bewaard, omdat deze bij de subsidieaanvraag moet worden verstrekt.
  2. De loopbaanadviseur stelt de identiteit van de deelnemer vast door een kopie te maken van een wettig identiteitsbewijs. Deze kopie wordt bewaard in de administratie.
  3. Ondertekening door de deelnemer van het formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer’ (format 1.4).
  4. Het door de deelnemer voorafgaand aan het eerste gesprek invullen van een arbeidsmarktscan. Deze arbeidsmarktscan moet voor de deelnemer worden ingekocht door de loopbaanadviseur.
  5. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de deelnemer met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier uren.
  6. De loopbaanadviseur stelt een gespreksverslag op conform format 1.1 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.
  7. De deelnemer stelt alleen of samen met de loopbaanadviseur het ontwikkelplan op conform format 1.2 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.
  8. Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door de deelnemer en de loopbaanadviseur ingevulde en ondertekende prestatieverklaring conform format 1.3.
 • Het adviestraject bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren.

 • De vorm waarin de adviesgesprekken plaatsvinden is vrij. Gelet op de aard van de coronacrisis ligt het voor de hand om de gesprekken overwegend digitaal plaats te laten vinden en dit wordt ook toegejuicht, maar dit wordt niet als eis gesteld voor subsidieverstrekking. Als het nodig is kunnen ook fysieke gesprekken plaatsvinden; de loopbaanadviseur moet dan wel zorgen dat de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.

 • Nee. Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies. Dit zal resulteren in een concreet ontwikkelplan met acties die de deelnemer op korte en langere termijn kan ondernemen om het loopbaanperspectief te verbeteren.

 • Er zijn diverse vaste formats die je moet gebruiken:

  • Format 1.1 gespreksverslag
  • Format 1.2 ontwikkelplan
  • Format 1.3 prestatieverklaring
  • Format 1.4 toestemmingsverklaring

  Deze zijn hier te vinden en te downloaden.

  De formats zijn beschikbaar gesteld in pdf, Deze mogen desgewenst worden overgenomen in een Word-document. De inhoud van de formats dient logischerwijs ongewijzigd te blijven.

 • Het doel van de arbeidsmarktscan is de deelnemer op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan moet de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart brengen en bij de situatieschets helpen om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket.

  Criteria arbeidsmarktscan:

  • De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven;
  • De scan meet een breed beeld van competenties, drijfveren en leervermogen. Dit is het profiel van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met het op gelijke wijze opgebouwde profiel van kansrijke arbeidsmarktopties;
  • De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer;
  • De scan is wetenschappelijk gevalideerd en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk toegepast.

   

  Speciale aanbiedingen voor Noloc-leden door arbeidsmarktscan-providers kunnen Noloc-leden vinden onder deze link. (wel eerst inloggen)

 • Wat in elk geval aan bod moet komen:

  • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
  • Persoonsprofiel van de deelnemer, waaronder: competenties; kwaliteiten; vaardigheden; eisen die de deelnemer stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
  • Toekomstoriëntatie;
  • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.
 • Als resultaat van de gesprekken stelt de deelnemer zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform format 1.2. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

  Punten die in elk geval aan de orde moeten komen in het ontwikkelplan zijn:

  • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
  • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
  • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
  • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.
 • De subsidieregeling, die wordt gehanteerd, kun je zien als een vergoeding voor tegenprestatie. Dit betekent dat, als je ondernemer bent voor de BTW, er BTW moet worden afgedragen over het totaal ontvangen bedrag. Afhankelijk van jouw situatie als loopbaanadviseur draag je wel of geen BTW af. De meeste leden van Noloc en andere partijen die de subsidie ontvangen werken als ondernemer of vragen de subsidie aan voor een onderneming en dienen 21% van de € 700 van een ontwikkeladvies af te dragen (zijnde €121,49).

  N.B. Het is niet toegestaan om deelnemers de af te dragen btw in rekening brengen. Het ontwikkeladvies is voor deelnemers geheel gratis.

 • Nee. Het ontwikkeladvies is een zelfstandig adviesproduct dat geen onderdeel kan zijn van een lopend loopbaantraject. Een loopbaantraject kan wel een noodzakelijk en gewenst vervolg blijken op een ontwikkeladviestraject. Het dient dan echter afzonderlijk als follow-up op een afgerond ontwikkeltraject te worden ingezet.

 • De subsidieaanvrager moet voor elk loopbaanadviestraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd een administratie bijhouden, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of voldaan is aan de voorwaarden voor subsidieverstrekking, of het ontwikkeladviestraject gegeven is en of het traject voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden. In geval van controle op de rechtmatigheid van de

  subsidie moet de subsidieaanvrager deze administratie desgevraagd overhandigen.

  De exacte voorschriften zijn hier te vinden. 

 • Er is een subsidieplafond van 14 miljoen euro. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-nl-leert-door-met-inzet-van-ontwikkeladvies/contact

  Wanneer je als loopbaanadviseur staat geregistreerd kan je een contactformulier invullen om je vraag te stellen.  https://ontwikkeladviesportaal.nl/Home/Contact

 • In de toelichting artikel 12 van de regeling is opgenomen: “De administratie moet, kort gezegd, zo zijn ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend en moet gedurende zeven jaren worden bewaard.

 • De volgende stukken moeten in de administratie zitten:

  de ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens als bedoeld in format 1.4 cf de subsidieregeling;
  een kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de deelnemer;
  een kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de loopbaanadviseur;

  Het ministerie heeft deze gegevens nodig, anders kunnen zij geen subsidie verstrekken. Dit mogen zij (ook volgens de AVG) opvragen. Er moet dus niets afgeschermd worden.

   

 • Nee, het is verplicht om de deelnemer voorafgaand aan het eerste gesprek de arbeidsmarktscan in te laten vullen.

 • Het is niet de bedoeling dat deelnemers zelf moeten betalen voor de adviezen. Er is een registratieportaal ingericht met een maximum aantal registraties, voor alle registraties die gedaan kunnen worden is budget beschikbaar!
  Zodra het maximale aantal registraties bereikt is, kunnen er geen nieuwe trajecten meer worden geregistreerd. Jij als loopbaanadviseur weet meteen aan de start van het traject al waar je aan toe bent. Sterker nog: het vragen van een voorschot aan de deelnemer kan zelfs averechts werken, omdat als bij de aanvraag blijkt dat het traject reeds uit andere middelen is betaald, er geen subsidie meer verstrekt kan worden!

 • In de nieuwe regeling van het ontwikkel advies is een artikel 3 opgenomen met daarin een alinea over de inhuurconstructie (blz 19). '.....Het is echter mogelijk dat een zelfstandig loopbaanadviseur zich laat inhuren door een ander bedrijf of de administratieve taken die komen kijken bij het aanvragen van de subsidie uitbesteedt. In dat geval zal de loopbaanadviseur deze andere partij moeten machtigen om de subsidieaanvraag namens hem in te dienen. Bij de afspraken over verdeling van het subsidiegeld is van belang dat partijen rekening houden met de kwaliteit van het traject. Het bedrag dat de loopbaanadviseur krijgt moet in verhouding staan tot de inspanning die hij moet verrichten. Voorkomen moet worden dat een van de partijen een onevenredig hoog deel van de subsidie ontvangt. Om de kwaliteit van het adviestraject te beschermen geldt als richtlijn dat de loopbaanadviseur ten minste 80% van het subsidiebedrag voor zijn inspanningen krijgt. De reden voor deze richtlijn is om oneigenlijke inhuurconstructies tegen te gaan, waarbij een van de partijen een onevenredig hoog deel van de subsidie ontvangt. Dat zou immers invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de adviestrajecten en moet worden voorkomen.'  
   

 • Antwoord op deze vraag vind je via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-nl-leert-door 

  Start online scholingsactiviteiten: 
  Vanaf later in het najaar van 2020 is het mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Opleiders kunnen de kosten van deze (online) scholingsactiviteiten dekken via de subsidieregeling NL leert door. Aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt. 

 • Deze situatie hoeft zich niet voor te doen, als de ontwikkeladviestrajecten steeds vóór aanvang van het traject door de loopbaanadviseur worden geregistreerd. Dan weet de adviseur nog voordat hij met het traject start of er nog registratiecodes beschikbaar zijn en dus of hij achteraf subsidie zal krijgen (mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan).

  Op dit punt verwijzen we ook naar de website van UVB. Daar is een overzicht https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-nl-leert-door-met-inzet-van-ontwikkeladvies/documenten/regelingen/2020/07/ontwikkeladvies/overzicht-verschillen-en-overeenkomsten-nlld) opgenomen van de belangrijkste verschillen tussen NL leert door en de TSOV (waar ook wordt benadrukt dat als er iemand een registratiecode heeft er zekerheid bestaat over de subsidie, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan). En ook op de startpagina van 'NL leert door met inzet van ontwikkeladvies' staat deze opmerking opgenomen (bij Let op!).

 • Er wordt ruimte geboden aan partijen om zelf te bepalen welke manier van ondertekenen het handigst is (nat of digitaal).
  Het is het dan ook goed mogelijk dat, in het licht van de huidige crisis, er gebruik wordt gemaakt van een digitale handtekening. Van belang is wel dat van die digitale handtekening duidelijk is dat die van de deelnemer afkomstig is. De digitale handtekening moet overeenkomen met de ‘natte’ handtekening op het ID-bewijs van zowel de coach als de deelnemer.

  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ondertekenen, inscannen en terugsturen van het formulier naar de adviseur. Maar ook andere methoden zijn denkbaar. De loopbaanadviseur en deelnemer zijn vrij om zelf te bepalen hoe de handtekening wordt gezet.

 • Het ministerie heeft van te voren aangegeven dat er geen aankondiging zou komen wanneer de pot bijna leeg zou zijn. Inmiddels is op 2 spetember 2020 het ontwikkeladviesportaal gesloten en door het ministerie bekend gemaakt dat het maximum aantal registraties is bereikt.

 • Een overzicht van de inhoud en de kosten van het lidmaatschap is te vinden via deze link .

 • De lidmaatschapsvoorwaarden vind je in de map 'Toelatingseisen en reglementen Noloc' via ik ben noloc lid/ biblotheek. 

 • De gedragscode waaraan Noloc-leden zich dienen te houden en het bijbehorende klachtenreglement zijn te downloaden via ik ben noloc lid/ bibliotheek, map 'Toelatingseisen en reglementen Noloc'.

 • Wellicht ben je onlangs van e-mailadres gewijzigd. Je kunt het secretariaat informeren over je nieuwe mailadres en zodra zij de verwerking hiervan hebben bevestigd, kan je met je nieuwe mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via deze link. Wachtwoord vergeten? Je kunt op de inlogpagina kiezen voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord. Je nieuwe wachtwoord wordt dan naar je e-mailadres verzonden.

 • Log in op de website en ga naar 'Mijn profiel' (rechts boven, onder het zoekveld).

 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en dient desgewenst vóór december te worden opgezegd. Je kunt je lidmaatschap opzeggen via een e-mail of brief aan het secretariaat van Noloc. Wanneer je een bevestiging hebt ontvangen dat dit is verwerkt, weet je dat je lidmaatschap aan het einde van het kalenderjaar wordt beëindigd.

 • De website ondergaat momenteel een aantal wijzigingen en onderdelen worden nog aangevuld. Wanneer je op het blokje ‘ik ben lid’ klikt, vind je informatie voor jobcoaches. Klik je op het blokje ‘beroepsregistratie’ dan vind je informatie over de registratie-eisen voor het behalen van je ‘Noloc erkend jobcoach’ status. Alle informatie die je verder via de website kunt vinden en voor loopbaanprofessionals geldt, geldt ook voor jobcoachleden.

 • Zoals ook in het aanmeldformulier voor jobcoaches in 2016 vermeld, hebben jobcoaches per 1 januari 2017 geen ‘status aparte’ meer bij Noloc. Zij kunnen van alle lidmaatschapsfaciliteiten gebruik maken: ten opzichte van 2016 nu ook van alle digitale vakbladen van Kloosterhof, deelname aan kwaliteitskringen en per 1 februari ook mogelijke inschrijving in een beroepsregister van Noloc (verplicht binnen uiterlijk 3 jaar na aanvang van je lidmaatschap). Heb je je als jobcoach in 2016 nog niet bij Noloc aangemeld? Dan kan je dat in 2017 uiteraard alsnog doen. Hiervoor meld je je aan via de website. Jobcoaches krijgen in 2017 50% korting op het inschrijfgeld.

 • Met de opheffing van BJN is ook de certificering via BJN opgeheven. Om in aanmerking te komen voor de titel Noloc Erkend Jobcoach moet je je bij Noloc opnieuw aanmelden als lid en je opnieuw laten registreren. Alle informatie over de Noloc beroepsregistratie vind je op onze website onder het blok “Beroepsregistratie”.

 • Die zijn er niet, maar kunnen door jobcoaches zelf georganiseerd worden als daar behoefte aan is. Jobcoaches kunnen, als ze lid zijn, altijd aansluiten bij bestaande kwaliteitskringen. Hoe een kwaliteitskring opgezet kan worden is te vinden via de website van Noloc.

 • Voor het mededingen in aanbestedingen voor jobcoaching, moet de organisatie waartoe men behoort een rechtspersoon zijn. Daarnaast vraagt het UWV de jobcoachorganisaties de visie- en eindtermen van de beroepsvereniging voor jobcoaches te onderschrijven. Deze visie- en eindtermen zijn nu overgenomen door Noloc. Formele aansluiting bij Noloc is echter niet verplicht.

 • Alles over dit onderwerp is te vinden onder "beroepsregistratie" op de hoofdpagina van onze website.

 • Er zijn mentoren die je graag ter ondersteuning van dienst zijn. Benader een mentor in je omgeving via het mentorenoverzicht (ik zoek informatie/ bibliotheek/ mentoraat).

 • Wellicht is je registratie verlopen, dan ben je niet meer zichtbaar op onze website. Kijk op je bewijs van erkenning naar de ingangsdatum (3 jaar geldig), lees de mogelijkheden voor herregistratie onder "beroepsregistratie" op de hoofdpagina van onze website.

 • Nee, je lidmaatschap wordt alleen van de zijde van Noloc beëindigd wanneer je meer dan 3 jaar lid bent en nog niet in het beroepsregister bent opgenomen. Hiervan krijg je in het derde jaar van je lidmaatschap bericht en de einddatum van je lidmaatschap is altijd 31 december. De maximale termijn van de aspirant-status van je lidmaatschap is namelijk 3 jaar (statutair vastgelegd). Als aspirant-lid kan je (behoudens het gebruik van een Noloc beeldmerk, benoeming in statutaire organen en stem-/kiesrecht) van alle lidmaatschapsfaciliteiten gebruik maken.

 • Log in op de website en ga naar je profiel. Daar tref je de rode button 'Mijn bijeenkomsten' aan.

 • Nee, de beroepsvereniging BJN is niet door Noloc overgenomen. BJN heeft zich per 31/12/2016 opgeheven en haar leden de mogelijkheid geboden om zich, op eigen initiatief, aan te melden als lid van Noloc en zich te registreren in een beroepsregister van Noloc. Noloc heeft in 2016 speciale bijeenkomsten voor jobcoaches georganiseerd en het beroepsregister voor jobcoaches ingericht. 

 • Nee, alle jobcoaches moeten zich zelf als lid bij Noloc aanmelden en zich opnieuw laten registreren volgens het toetsingskader van Noloc.

 • Nee dat hoeft niet. Wanneer je een erkende jobcoachopleiding succesvol hebt afgerond (na 1 juli 2013 of in geval van capabel na 1 juli 2016) ben je vrijgesteld voor rubriek 2,3 en 4 van het toetsingskader voor jobcoaches. Bij je aanvraag voor de erkenning is meesturen van je behaalde diploma voldoende.

 • Het toetsingskader beschrijft een vijftal rubrieken waaraan de aanvraag voor het ‘Noloc erkend jobcoach’ register aan moet voldoen. Je kunt deze rubrieken doorlopen om na te gaan of je Beroepsgerichte CV en Portfolio de vereiste informatie bevatten.

 • Het toetsingskader beschrijft een vijftal rubrieken waaraan de aanvraag voor het ‘Noloc erkend loopbaanprofessional’ register aan moet voldoen. Je kunt deze rubrieken doorlopen om na te gaan of je Beroepsgerichte CV en casus de vereiste informatie bevatten.

 • Als je een diploma hebt van één van de erkende jobcoach opleidingen, met een datum op het diploma van na de erkenning (voor Elan, Saxion en Combo geldt een diploma na 1 juli 2013 en voor Capabel geldt een diploma na 1 juli 2016). Uit het toetsingskader: ‘indien in het bezit van dit diploma geldt een vrijstelling voor rubriek 2,3 en 4’.

 • Op dit moment wordt nog bekeken hoe de herregistratie van jobcoaches er uit zal gaan zien. In dat kader zal ook worden gekeken naar bovenstaande vragen. Overigens zal herregistratie van jobcoaches pas vanaf 2020 aan de orde zijn, als de eerste geregistreerde Noloc Erkende Jobcoaches hun herregistratie dienen aan te vragen.

 • Wanneer je voornamelijk reïntegratietrajecten doet, kun je er voor kiezen om je erkenning voor ‘Noloc erkend loopbaanprofessional’ te halen. Binnen jobcoachorganisaties hebben de coaches die nauwelijks ‘coaching on the job’ doen, een goed alternatief om zich toch te laten registreren als zij het gevoel hebben niet te kunnen voldoen aan de eisen die de portfolio-opdracht voor het jobcaochregister stelt.

 • Klik op het logo van Noloc.

 • Onderaan elke pagina.