Contributieverplichtingen

Het Noloc-lidmaatschap is persoonlijk, ook als de werkgever betaalt. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten zijn dan ook aan het individuele lid gekoppeld.

Het Noloc-lidmaatschap loopt per kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding als lid in de loop van een kalender jaar, geldt voor dat kalenderjaar de contributie naar rato. Conform Verenigingsrecht dient opzegging voor het volgende kalenderjaar uiterlijk 1 maand vóór het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk (liefst per e-mail) plaats te vinden, d.w.z. uiterlijk op 30 november.