Ledenraad

Ledenraad

Wij zijn de Ledenraad: de gekozen vertegenwoordiging door en voor Noloc-leden. De Ledenraad benoemt de bestuursleden en ziet toe op het functioneren van het bestuur en de vereniging. 

Overzicht ledenraadsleden 2023-2026:

Antoinette Fonville

Olga van der Zanden

Pauline Coret

Valentijn Tiemensma

Bastienne Walpot

Daphne van den Hof

Karin Terpstra-Gerards

Christiaan van Krimpen

Karel de Vries

Marieke Langenberg

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad heeft de volgende formele taken en bevoegdheden:

  1. Benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders en de leden van de overige statutaire organen;
  2. Vaststellen en wijzigen van de Statuten, Reglementen en Gedragscode van de vereniging;
  3. Vaststellen van jaarrekening en financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar;
  4. Verlenen van kwijting aan het Bestuur voor het door hem gevoerde beleid;
  5. Toezicht houden op de waarborging van de kwaliteit van de Beroepsregisters;
  6. Vaststellen van de jaarlijkse ledenbijdrage/contributie;
  7. Goedkeuren van het jaarplan en de begroting voor het nieuwe boekjaar;
  8. Goedkeuren van beleidsplannen;
  9. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur.

De formele taken en rollen van de Ledenraad zijn vastgelegd in de Statuten en het HHR. Op informele wijze werken wij met veel plezier samen en stimuleren we elkaar om samen op te trekken en van elkaar te leren. Zo brengen we onszelf en Noloc verder.

Vergaderingen en commissies

De Ledenraad heeft twee formele en twee informele vergaderingen per jaar. De formele vergadering is openbaar. Naast deze vergaderingen vraagt het deelnemen aan de Ledenraad tijd aan voorbereiding, lezen van stukken en eventueel deelname aan de voorbereiding van specifieke thema’s en commissies.

Vaste commissies zijn de agendacommissie die samen met het dagelijks bestuur de agenda bepaalt en de kascommissie die namens de ledenraad de jaarstukken en administratie onderzoekt en er verslag over uitbrengt.

Daarnaast wordt in de najaarsvergadering voorafgaand aan de verkiezingen de verkiezingscommissie samengesteld. Hierin is ook het bestuur vertegenwoordigd. In dezelfde vergadering wordt ook het minimaal en maximaal aantal leden bepaald (kiesstructuur) dat zitting zal nemen in de nieuwe ledenraad. De huidige Ledenraad moet minimaal uit 11 leden bestaan en maximaal 15.

Naast bovengenoemde formele commissies zijn er ook andere commissies zoals de communicatiecommissie. Afhankelijk van de onderwerpen die spelen zijn er mogelijk extra taken te verdelen om onderwerpen goed voor te bereiden.

Wie toegelaten is tot het gewone lidmaatschap van de vereniging als omschreven in art. 3:4 van de Statuten kan zich verkiesbaar stellen voor de Ledenraad. Je moet ten minste al een jaar in enige vorm van lidmaatschap aan de vereniging verbonden zijn en al je moet voldoen aan de lidmaatschapsverplichtingen als genoemd in artikel 3:2 van de statuten. Bestuurders, leden van statutaire commissies en leden van werkgroepen (niet-statutaire commissies) als bedoeld in art. 4:6 lid 4 van de statuten zijn niet verkiesbaar voor de ledenraad.

Welkom bij openbare vergaderingen in 2024

Als Noloc-lid krijg je de kans om twee keer per jaar een openbare formele vergadering bij te wonen van de Ledenraad met het bestuur: 15 mei jl. en 11 december a.s. Woon deze vergadering bij en meld je aan!