Ledenraad

Ledenraad

Wij zijn de Ledenraad, de gekozen vertegenwoordiging door en voor de Noloc-leden. De ledenraad benoemt de bestuursleden en ziet toe op het functioneren van het bestuur en de vereniging. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en nog veel meer en dat leggen we op deze pagina graag uit.

Overzicht ledenraadsleden 2020-2023:

Daan de Haas van Dorsser

Daphne van den Hof

Corine van Dijk

Sigrid van der Laan

Diederik van Dorth tot Medler

Carl Wilting

Annelies Nijenhuis

Reina Janssen

Hanneke Wolterbeek- van Tulder

Gea de Wagt

Mark Ligthart

De huidige Ledenraad

Tot mei/juni 2023 vormen wij de Ledenraad. Op deze pagina vertellen wij graag wat meer over wie wij zijn en wat wij doen. Ook lichten we toe hoe en wanneer jij lid kunt worden van de Ledenraad.

Nieuwsgierig naar hoe de Ledenraad werkt in de praktijk? Neem dan deel als toehoorder tijdens een van de twee openbare vergaderingen.

Voor 2022 staan deze openbare vergaderingen gepland op:

 • Woensdag 18 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 7 december van 16.00 tot 17.30 uur

Wil je weten met welke onderwerpen wij ons nog meer bezighouden? Bekijk dan onze bijdragen in de nieuwsbrief (link, volgt z.s.m.)

De Ledenraad heeft de volgende formele taken en bevoegdheden:

 1. benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders en de leden van de overige statutaire organen;
 2. vaststellen en wijzigen van de Statuten, Reglementen en Gedragscode van de vereniging;
 3. vaststellen van jaarrekening en financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar;
 4. verlenen van kwijting aan het Bestuur voor het door hem gevoerde beleid;
 5. toezicht houden op de waarborging van de kwaliteit van de Beroepsregisters;
 6. vaststellen van de jaarlijkse ledenbijdrage/contributie;
 7. goedkeuren van het jaarplan en de begroting voor het nieuwe boekjaar;
 8. goedkeuren van beleidsplannen;
 9. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur;

De formele taken en rollen van de Ledenraad zijn vastgelegd in de Statuten en het HHR. Op informele wijze werken wij met veel plezier samen en stimuleren we elkaar om samen op te trekken en van elkaar te leren. Zo brengen we onszelf en Noloc verder.

Vergaderingen en commissies

De Ledenraad heeft twee formele en twee informele vergaderingen per jaar. De formele vergadering is openbaar. Naast deze vergaderingen vraagt het deelnemen aan de Ledenraad tijd aan voorbereiding, lezen van stukken en eventueel deelname aan de voorbereiding van specifieke thema’s en commissies.

Vaste commissies zijn de agendacommissie die samen met het dagelijks bestuur de agenda bepaalt en de kascommissie die namens de Ledenraad de jaarstukken en administratie onderzoekt en er verslag over uitbrengt.

Daarnaast wordt in de najaarsvergadering voorafgaand aan de verkiezingen de verkiezingscommissie samengesteld. Hierin is ook het bestuur vertegenwoordigd. In dezelfde vergadering wordt ook het minimaal en maximaal aantal leden bepaald (kiesstructuur) dat zitting zal nemen in de nieuwe Ledenraad. Zo is voor de huidige Ledenraad bepaald dat deze uit ten minste 11 leden moet bestaan en uit maximaal 15.

Naast de formele commissies die hierboven genoemd worden zijn er ook andere commissies zoals de communicatiecommissie of de ad hoc selectiecommissie voor de werving nieuwe voorzitter van het bestuur. Afhankelijk van de onderwerpen die spelen kunnen er dus extra taken te verdelen zijn om onderwerpen goed voor te bereiden.

Verkiezingen

In maart 2023 worden de verkiezingen weer gehouden. Lijkt het je wat, dan kun je je natuurlijk ook nu al oriënteren op deze rol. Je bent van harte welkom om contact op te nemen. Je kunt ons mailen via: info@noloc.nl.

Wie toegelaten is tot het gewone lidmaatschap van de vereniging als omschreven in art. 3:4 van de Statuten kan zich verkiesbaar stellen voor de Ledenraad. Je moet ten minste al een jaar in enige vorm van lidmaatschap aan de vereniging verbonden zijn en al je moet voldoen aan de lidmaatschapsverplichtingen als genoemd in artikel 3:2 van de statuten. Bestuurders, leden van statutaire commissies en leden van werkgroepen (niet-statutaire commissies) als bedoeld in art. 4:6 lid 4 van de statuten zijn niet verkiesbaar voor de Ledenraad.

Wie weten komen we jou tegen in de volgende Ledenraad!
Wees welkom als toehoorder, stel je vragen, kom met ideeën. Wij staan er klaar voor.