Young Professionals lancering op het Noloc Loopbaancongres

Lancering van het Noloc Young Professionals Platform gaat plaatsvinden op het Noloc Loopbaancongres 13 november. 

 

Platform Young Professionals

Het Platform Young Professionals richt zich op jonge en aankomende loopbaanprofessionals die op eigen wijze verbinding zoeken met Noloc en haar leden. Gestart als initiatief van een aantal studenten aan de hbo-opleiding Human Talent Development (Saxion Hogescholen), richt het platform zich op studenten en net afgestudeerden van zowel hogescholen als universiteiten op het vakgebied, en jonge, net gestarte loopbaanprofessionals in zowel loondienst of als zelfstandig ondernemer. Doel is zoeken van verbinding met de beroepsvereniging en het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het vakgebied.


Behoefte 

Het initiatief voor het Platform Young Professionals is ontstaan tijdens het jaarlijkse Noloc-congres, waar een aantal aanwezige studenten zich de vraag stelden waar zij Noloc voor nodig zouden kunnen hebben, en vice versa: wat zij Noloc zouden kunnen bieden.
Op de eerste vraag kwam het volgende antwoord: "verbinding maken met het beroepenveld, netwerken en het halen van kennis". Zo zou de beroepsvereniging voor studenten een eerste opstap kunnen zijn naar de arbeidsmarkt, als het gaat om loopbaanadvies en jobcoaching.
Op de tweede vraag is het antwoord 'het bieden van wisselwerking'. Noloc-leden hebben veel beroepservaring, maar studenten zijn geschoold in de meest recente ontwikkelingen binnen coaching, denk hierbij aan e-coaching, maar ook onderzoeksvaardigheden en creativiteit. Deze kunnen worden gedeeld.


Doel

Het doel van het Platform Young Professionals is om de kloof tussen het behalen van een diploma en het voldoen aan de eisen van Noloc-erkenning te overbruggen. Binnen het platform komen samenwerking, verbinding en netwerken tot stand met de huidige leden van het 'volwassen' Noloc. Ook zal binnen het platform het bevorderen van de naamsbekendheid van Noloc binnen de doelgroep hoog op de agenda staan.

 

Ambitie

Door de initiatiefnemers van het Platform Young Professionals is de ambitie uitgesproken dat binnen een periode van 3 jaar - eind 2021 - minimaal 500 Youg Professionals bij het Platform is aangesloten. Noloc faciliteert dit streven met zowel mensen als middelen.

 
Doelgroep

'Van loopbaanontwikkeling naar levensloopbaanontwikkeling.’
Hbo- en wo-studenten of net afgestudeerden. Beroepsmatige interesse in vakgebied, afgestudeerd in het vakgebied, werkzaam in het vakgebied tot maximaal 35 jaar. Opleiding in de richting van Opleiden, Mens en Arbeid. Hierbij valt te denken aan studies als: Human Resource Management (HRM), Human Talent Development (HTD), Toegepaste psychologie (TP), Social Work, Psychologie, Arbeids- en organisatie psychologie en personeelswetenschappen. Maar ook minors als: loopbaanontwikkeling en studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast is het Platform toegankelijk voor startende docenten en/of pabo studenten die te maken hebben met studieloopbaanbegeleiding.

Deze leden vinden het Platform Young Professionals via sociale media, voorlichtingen, netwerkbijeenkomsten, congres en via kennisoverdracht. Vind ons op Facebook en LinkedIn!

 
Activiteiten

Studenten hebben een herkenbare PR rol: het bezoeken van hogescholen en universiteiten en het verzorgen van voorlichtingen met als doel de naamsbekendheid van Noloc uit te breiden. Zo kunnen studenten via gerichte voorlichting bereikt en enthousiast gemaakt worden voor aansluiting bij het Platform en - na verloop van tijd - voor het (aspirant) lidmaatschap van Noloc.

 

Buddysysteem

Om de verbinding met de leden van Noloc aan te gaan kan er aan de hand van een buddysysteem contact worden gelegd. Young Professionals worden gekoppeld aan Noloc leden en hiermee wordt er samenwerking en verbinding gecreëerd. Degene met de Noloc erkenning neemt de Young Professional bijvoorbeeld mee naar netwerkbijeenkomsten, lezingen, etc. Of er wordt in duo-verband kennis en inzicht uitgewisseld.

 

Verbinding

Het Platform Young Professionals zal ook de verbinding zoeken met het ONP. Scripties kunnen worden verzameld en de onderzoeksresultaten kunnen ter inzage fungeren als inspiratie, voor onderzoeken en als voorbeeld. Vanuit het ONP kunnen er onderzoeksopdrachten worden aangeboden via het Platform. Zo ontstaat er een databank aan onderzoeksresultaten en de mogelijkheid voor studenten om iets bij te dragen aan het ONP.

Ook kan het Platform de verbinding aangaan met bedrijven die werkzaam zijn op het brede gebied van loopbaandienstverlening. Deze bedrijven kunnen op zoek zijn naar stagiaires of bieden werkervaringsplaatsen of afstudeermogelijkheden aan.  Via het Platform kan vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Bijvoorbeeld via het creëren van een 'stagepool'.

Andere verbindingsmogelijkheden die lopen of in de pijplijn zitten zijn:

samenwerking met Loopbaanvisie
samenwerking bestuur Noloc
samenwerking met NaDA
samenwerking met NVS-NVL