Verkennend onderzoek naar stimulering baancreatie

Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om voldoende geschikte banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft in 2013 met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren bij reguliere werkgevers. Onlangs is in dat kader een verkennend onderzoek naar de toepassing en ondersteuning van baancreatie aan de Tweede Kamer aangeboden. Baancreatie is het realiseren van geschikt, aangepast werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het onderzoeksbureau Significant APE heeft in het verkennend onderzoek geïnventariseerd hoe baancreatie verder gestimuleerd en ontwikkeld kan worden, door ‘ontwikkelpaden’ inzichtelijk te maken. Om tot die ontwikkelpaden te komen, is een inventarisatie gemaakt van aanbieders en methoden van baancreatie, ervaringen van werkgevers met baancreatie, de netwerken die zich richten op baancreatie, de financiële aspecten die een rol spelen bij baancreatie en de knelpunten die worden ervaren voor en bij toepassing van baancreatie.

Een van de bevindingen uit het rapport is de beperkte toepassing van baancreatie door werkgevers. Een belangrijke oorzaak blijkt de vaak nog beperkte kennis op dit gebied. Op twee informatieve infographics zijn voor werkgevers daarom het proces van baancreatie en de baancreatiemethoden inzichtelijk gemaakt:

Infographic van het proces van baancreatie: wat komt er allemaal bij kijken wanneer je als werkgever initiatiefnemer bent en waar kan je rekening mee houden?

Infographic van baancreatiemethoden: welke methodiek is interessant voor mij als werkgever?

Klik hier voor het volledige rapport van het verkennend onderzoek naar de toepassing en ondersteuning van baancreatie.

Klik hier voor het kennisdocument met alle ins en outs over de banenafspraak.