Tijdelijk beleid RIV-toets UWV

UWV heeft ons geïnformeerd over het tijdelijk beleid van UWV inzake de RIV-toets. De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Uitgangspunt van het UWV is dat de beoordeling van het reintegratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaatsvindt. Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) over die grens dreigen te gaan. Vastgesteld moet worden of er gezien deze bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en of de verwachte procesgang gevolgd kon worden. Hierbij gaan we rekening houden met de maatregelen die genomen zijn in het kader van de Covid-19 situatie.

Op de website staan de uitgangspunten beschreven voor de administratieve- en inhoudelijke beoordeling die hierbij zullen worden gehanteerd. De aldaar beschreven uitgangspunten zijn van toepassing bij de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) voor werknemers na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, ZW-verzekerden die werkzaam zijn bij eigenrisicodragers ZW en de zogenoemde einde dienstverbanders.

Daarnaast zal veilig beeldbellen via Microsoft Teams beschikbaar komen binnen UWV voor de dienstverlening met hun klanten.