Publicatie: Re-integratie Tweede Spoor, ervaringen uit praktijk

In opdracht van ZonMw hebben OVAL en KoM voor het kennisprogramma  ‘Verbeteringen re-integratie Tweede Spoor’ van ZonMw de ervaringen uit de dagelijkse praktijk met re-integratie tweede spoor in kaart gebracht. Welke knelpunten en verbeterpunten ervaren professionals? Wat gaat er goed en wanneer is het juiste moment om een tweede spoortraject in te zetten? De publicatie omvat een aantal adviezen voor de nog te vormen consortia* die deel willen gaan nemen aan het kennisprogramma van ZonMw. 

Meer menselijk maatwerk

Voor de publicatie zijn interviews afgenomen met re-integratieprofessionals en is een online vragenlijst onder re-integratie- en loopbaanbedrijven uitgezet. De boodschap aan consortia is duidelijk: toon lef en kies voor maatwerk. Iedere situatie, persoon en ziektebeeld is anders. Elk traject vraagt dan ook om een andere oplossing binnen de wettelijke kaders en verplichtingen.
Durf als arbeidsorganisatie te investeren in het tweede spoor. Maatwerk is in de ogen van de reintegratieprofessionals cruciaal om het tweede spoor succesvoller te maken. Voor iedere casus zijn er mogelijkheden en oplossingen, maar dit vergt wel tijd, creativiteit en lef.

Informatievoorziening en communicatie

Het is belangrijk om al bij de eerste weken van het verzuim duidelijke informatie en uitleg over reintegratie tweede spoor te geven. Wacht hier niet te lang mee want dit kan leiden tot weerstand en onzekerheid in het vervolgproces. 

Tijdig starten met re-integratie tweede spoor 

Eerder starten met re-integratie tweede spoor vergroot de kans van slagen van het traject. Hier hebben zowel werkgever als werknemer baat bij. De werknemer kan wellicht eerder aan het werk gaan en de (huidige) werkgever heeft een kortere loondoorbetalingsperiode.

Focus op duurzame inzetbaarheid en preventie

In een eerder stadium kan verzuim voorkomen worden door aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid en preventie. Ga vroegtijdig met het elkaar het gesprek aan.

Naast deze verbeterpunten, zijn er een aantal onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor  een experiment of verder onderzoek. Denk hierbij aan het gelijktijdig lopen van re-integratie eerste  en tweede spoor en wat de gevolgen hiervan zijn, de rol van familie, vrienden, kennissen en de invloed en effecten van ‘Locus of control’ op een tweede spoortraject.

Het ZonMw kennisprogramma ‘Verbeteringen re-integratie Tweede Spoor’ daagt consortia uit om innovatieve aanpakken uit te proberen, door te ontwikkelen en te evalueren. De eerste informatiebijeenkomst vindt plaats op 15 november 2021. Meer informatie over het 
kennisprogramma is hier te vinden.

*Consortia zijn tijdelijke samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties of bedrijfstakken, 
werknemersvertegenwoordigers en/ of patiëntenorganisaties met onderzoeksorganisaties en re-integratiedienstverleners.

bron: OVAL