Operationeel brancheoverleg UWV-Oval-Noloc oktober 2019

Circa 4 keer per jaar vindt dit overleg plaats. Diverse onderwerpen rondom jobcoaching en het inkoopkader (werkfit maken- en naar werk trajecten) worden besproken. Er wordt gesproken over verbeteren van deze diensten en er wordt gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen/verwachtingen. Lees meer.

1. Wijziging Wet Wajong

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer waarmee een aantal wijziging in de Wajong regelingen wordt voorgesteld. Deze zijn:

 1. Regels voor inkomensondersteuning harmoniseren
 2. Regels voor eindigen en herleven recht op oWajong en Wajong2010 aanpassen
 3. Passend werkaanbod in de Wajong2010 versoepelen en introduceren in de oWajong
 4. Studieregeling in de Wajong2010 vanaf 2020 schrappen
 5. Uitsluitingsgrond studerende in de Wajong2015 vanaf 2020 schrappen
 6. Instroom in de oWajong afsluiten
 7. Mogelijkheid om af te zien van oWajong creëren

Deze wijzigingen treden gefaseerd in werking: 2 t/m 7 per 01-01-2020 en 1 per 01-01-2021.

Voor Werkbedrijf en ook voor de RIB’s heeft maatregel 3 directe invloed op de dienstverlening. Met ingang van 01-01-2020 wordt het mogelijk dat ook oWajongers (voor Wajong 2010 gold deze verplichting al) verplicht worden om een passend werkaanbod te accepteren. Doen zij dat niet, dan kan UWV een maatregel van de 3e categorie (korting van de uitkering met 25% gedurende 4 maanden) opleggen.

Er is daarmee vooral een relatie met de dienstverlening Naar Werk. UWV moet in het Werkplan duidelijk aangeven wat als passend werk voor die specifieke Wajonger wordt gezien. Op basis daarvan worden door het RIB passende vacatures gezocht. Het verwijzen sec naar een vacature wordt niet gezien als een passend werkaanbod. In algemene zin: hoe verder de Wajonger komt in het sollicitatieproces, hoe groter de kans dat er, ook wettelijk gezien, sprake is van een passend werkaanbod. Op de leveranciersdag van 24 oktober 2019 zal hier in een prestentatie nader aandacht aan worden besteed.

Tenslotte, de strekking van maatregel 1 is dat (meer) werken meer moet gaan lonen. Omdat deze maatregel pas in 2021 in werking treedt, zal hier in een later stadium nader over worden gecommuniceerd.  

2. Aspecten m.b.t. het Inkoopkader Re-integratiedienstverlening

AVG
Branche geeft aan dat het vanuit de inkoop van de participerende dienstverlening het soms lastig is om medische informatie te duiden, die wel van belang is. UWV herkent dit, maar uitwisseling van medische termen/duidingen zijn niet toegestaan.

Gebruik maken van BSN
Branche geeft aan de Uitvoering UWV nog steeds verzoekt om een BSN. ECR/Inkoop zal de Uitvoering wijzen dat informatie ook terug te vinden is op BSN.

Vergoeding van reiskosten per 1 juli jl. en de communicatie hierover/Inkoopkader 2020
Branche geeft aan dat de verhoogde reiskosten ten laste van hun prijsstelling komt. ECR geeft aan dat ten behoeve van een voor te zetten Inkoopkader per 2020 nagedacht wordt, of dit moet leiden tot aanpassing. De idee is dat het Inkoopkader per 2020 wordt voortgezet. Er zal o.a. nog gekeken gaan worden naar aantal in te zetten uren, uurloon, duur van de re-integratiedienst, etc. Waar nodig zullen aspecten worden aangepast. ERC/Inkoop neemt de branche op deze ontwikkelingen mee.

Communicatie m.b.t. een WIA-beoordeling
Branche geeft aan dat Arbeidsdeskundigen van UWV informatie opnemen met de werkgever in het kader van de WIA-beoordeling. Vraag is waarom men niet rechtstreeks contact zoekt met het begeleidend re-integratiebedrijf. Reden hiervoor is dat de werkgever eindverantwoordelijk is voor de juiste begeleiding, hij is voor de Arbeidsdeskundige aanspreekpunt.

3. Jobcoaching

Vastgestelde en gepubliceerde Protocollen Jobcoaching en Erkenningskader per 1 oktober a.s.

Betreft al eerder aangekondigde wijzigingen. Deze wijzingen hebben o.a. vertraging opgelopen door interne verwerking en afstemming met de VNG.

Wijzigingen betreffen:

 • 5 uur extra Jobcoaching op een proefplaatsing in het middenregime;
 • UWV kent Jobcoaching toe op een min –max overeenkomst, onder voorwaarde dat het aantal te werken uren minimaal 12 bedraagt. Het aantal uren Jobcoaching wordt vastgesteld om het minimum aantal uren. Geen verrekening/herberekening als de klant toch meer mocht hebben gewerkt achteraf gezien;
 • Als er een dienstbetrekking is gestart voor minimaal 6 maanden en is er een tussentijds oordeel dat toch Jobcoaching nodig is, dan kent UWV Jobcoaching toe over de resterende periode, met maximaal 1 maand terug. Er hoeft géén sprake meer te zijn van een resterend dienstverband van minimaal 6 maanden.
 • Het Erkenningskader is geactualiseerd op de nieuwe privacyregels (AVG).

Indexering Jobcoachtarief: Deze staat per 1 januari 2020 weer op de rol conform beleid UWV m.b.t. jaarlijkse indexeringen.

Voorschot uren: Branche doet suggestie om voorafgaand op voorschotbasis aantal uren Jobcoaching toe te kennen. Daarnaast wordt het aantal administratieve uren (2 te declareren achteraf) als te weinig ervaren. Jobcoachtarief per 1 juli j.l. is o.a. opgehoogd gelet op de hoge administratieve lasten. UWV ziet geen aanleiding tot heroverweging van aantal (voor te schieten) administratieve uren.