Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Nieuwe subsidieregeling: Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

{Zie voor het actuele informatiedocument de bibliotheekmap op deze website}

Hierbij informeren we je graag over het volgende.

Subsidieregeling voor werkende* vijfenveertigplussers
Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies.
Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen.

Tijdig en bewust werken aan veranderend arbeidsmarktperspectief
Het vorige kabinet heeft samen met sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers” opgesteld. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, ze wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen. De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers is onderdeel van dit actieplan en vangt aan op 45-jarige leeftijd, zodat bewustwording tijdig kan starten.

Ontwikkeladvies
De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren** voor werkende vijfenveertigplussers in specifieke beroepsgroepen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken.

Training Ontwikkeladvies leidinggevenden
Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies.

Beperkt aantal beroepsgroepen
Het actieplan heeft een beperkte looptijd. Om het Ontwikkeladvies zo gericht en effectief mogelijk in te zetten is gekozen om de subsidieregeling uit te proberen in een beperkt aantal beroepsgroepen en te evalueren voor toekomstige beleidsdoeleinden.

De volgende beroepsgroepen / sectoren zijn vooralsnog geselecteerd.

  • Administratief/secretarieel werkenden en (management)assistants
  • Werkenden in de catering
  • Verkoopmedewerkers en werkenden logistieke centra in de detailhandel
  • Ambulancepersoneel, inclusief meldkamerpersoneel t.b.v. ambulancedienst
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), toezichthouders en handhavers
  • Gemeenteambtenaren werkend in de domeinen Burger- en Publiekszaken
  • Werkenden in de schoonmaak

Samenwerking Ontwikkeladvies
In samenwerking met werkgevers-, werkenden-, branche- en beroepsorganisaties is de subsidieregeling Ontwikkeladvies opgesteld. De subsidieregeling wordt door de betrokken partijen samen ingerold en bekend gemaakt binnen de betreffende beroepsgroepen. Bij de loopbaanadviseurs zullen Noloc, CMI, OVAL en overige partijen de samenwerking hiervoor opzoeken.

Noloc en Ontwikkeladvies
Noloc is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om mee te denken over de kwaliteiten van een vakbekwame loopbaanadviseur en om mee te werken aan de bekendmaking van de subsidieregeling onder haar leden, relaties en klanten in de markt.

Bekendmaken Ontwikkeladvies. Doe jij mee?
Wij willen jou vragen om ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van deze subsidieregeling, zodat zoveel mogelijk mensen - werkenden, werkgevers en loopbaanadviseurs -  met het Ontwikkeladvies kennis maken en aan de slag kunnen.
Dankjewel alvast voor jouw bijdrage!

Informatie en brochures
Onderaan dit bericht kun je meer informatie terugvinden. Inclusief een Q & A met daarin de meest voorkomende vragen en antwoorden. Daarnaast ook digitale brochures en handleidingen met de verkorte informatie voor loopbaanadviseurs en werkenden.

Op 19 december vindt in Diemen een interactieve informatiebijeenkomst voor Noloc leden plaats (max. 35 mensen) en op 10 januari in de ochtend een in Nieuwegein voor alle loopbaanadviseurs, die aan de vereisten van de subsidieregeling voldoen (max. 200 mensen).

Nota bene: Noloc-leden met de Noloc-erkenning zijn gemakkelijk te vinden in het beroepsregister, je kunt vervolgens iemand benaderen met de vraag of hij/zij aan het ontwikkeladvies deelneemt.

Dankjewel voor jouw aandacht en tijd bij verspreiden van het Ontwikkeladvies en alvast een mooie jaarafsluiting toegewenst!

Hartelijke groet,
Marjolein Hins, strategisch belangenbehartiger, mede namens het bestuur en team Ontwikkeladvies van Noloc.
 


*werkloze of direct met ontslag bedreigde mensen worden door het UWV of gemeenten opgepakt, zij vallen buiten deze subsidieregeling.

**Subsidieregeling en overige belangrijke informatie

Informatie website Agentschap SZW
Door te klikken op de volgende tekst kom je bij de informatie op website Agentschap SZW.

Subsidieregeling
Of rechtstreeks naar de subsidieregeling in de Staatscourant.
Zie artikel 3 om te lezen aan welke eisen de loopbaanadviseur moet voldoen om mee te kunnen doen.

Het document van de regeling is als volgt opgebouwd:
Subsidieregeling
Bijlage 1: beschrijving ontwikkeladviestraject en verplichte formats
- Format 1.1 Gespreksverslag ontwikkeladviestraject
- Format 1.2 Ontwikkelplan
- Format 1.3 Prestatieverklaring ontwikkeladvies
- Format 1.4 Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens werkende
Bijlage 2: beschrijving training ontwikkeladvies leidinggevende en verplichte formats
- Format 2.1 prestatieverklaring training ontwikkeladvies leidinggevenden individueel
- Format 2.2 prestatieverklaring training ontwikkeladvies leidinggevenden groepsgewijs
- Format 2.3 toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens leidinggevende
Bijlage 3: gedragscode loopbaanadviseur
Toelichting algemeen
Toelichting artikelsgewijs

Q & A meest gestelde vragen en hun antwoord
Voor meest gestelde vragen en hun antwoord kun je klikken op de link naar Q & A.

***Vereisten en informatie Loopbaanadviseurs
De loopbaanadviseur dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 3 van de subsidieregeling. Een diepgaander toelichting op dit artikel, met belangrijke inhoudelijke vereisten waar je als loopbaanadviseur aan moet voldoen, kun je lezen in de artikelsgewijze toelichting aan het einde van de subsidieregeling.

Handleidingen en brochure loopbaanadviseurs
Er zijn handleidingen voor loopbaanadviseurs met informatie over inhoud en aanvraagproces van het Ontwikkeladvies en de trainingen Ontwikkeladvies voor leidinggevenden.
Handleiding Ontwikkeladvies voor loopbaanadviseurs
Handleiding ontwikkeltrainingen voor loopbaanadviseurs (uitleg trainingen Ontwikkeladvies)
Tevens staat op de website van het Agentschap SZW een pdf brochure Ontwikkeladvies voor loopbaanadviseurs.

Pdf brochure werkenden
Dit document is te downloaden op de website van het Agentschap SZW: brochure werkenden.

Social media
NB bij delen via social media graag #Ontwikkeladvies en gebruiken, zodat we met elkaar zorgen dat alle informatie over het Ontwikkeladvies makkelijk is terug te vinden voor werkenden, werkgevers, loopbaanadviseurs en andere belangstellende. 

 Nieuwsbericht van 7-12-2017: Ontwikkeladvies voor 25.000 werkenden