#Ontwikkeladvies - update augustus 2019

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde onlangs een heldere brief over de stand van zaken van het Ontwikkeladvies waarbij de toegevoegde waarde van de loopbaanprofessional eruit springt. Verder werken we goed samen om meer trainingen voor leidinggevenden in de markt uitgezet te krijgen.

Voor wie vorige nieuwsbrief heeft gemist, een paar artikelen herhalen we voor je. De opstap naar een 2e halfjaar 2019 met veel Ontwikkeladviezen en trainingen voor leidinggevenden.

Nieuwsbrief Ministerie

Iedereen die actief is met het Ontwikkeladvies en/of de trainingen voor leidinggevenden ontving afgelopen week bijgaande brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij zijn erg blij dat we samen met onze leden hebben gezorgd dat we constant contact hebben gehouden omtrent onze ervaringen waardoor het ministerie deze verbeterpunten kon realiseren. Ook fijn dat de belangen van loopbaanprofessionals zo goed in ogenschouw worden genomen door hen.

Naast onderstaande brief is ook op ons verzoek de pagina stand van zaken subsidieplafond aangepast. Ook hebben wij de betaaltermijnen gecheckt en is vastgesteld dat de beoogde inhaalslag momenteel wordt gemaakt.

Dank iedereen die eraan heeft bijgedragen om dit te bewerkstelligen en veel succes de komende maanden!

Aandacht voor training leidinggevenden

Het ministerie en Noloc
Inmiddels is het ministerie bezig om verder aandacht te geven aan de training voor leidinggevenden. Er is nog ruim geld beschikbaar en dat blijkt toch een lastiger product om onder de aandacht te brengen bij werkgevers en leidinggevenden weten er vaak niet van. Ook hier komen binnenkort filmpjes voor op social media om te verspreiden. Wij hebben het ministerie via onderstaande actieve Noloc leden met leidinggevenden van hen in contact kunnen brengen.

Op maandag 26 augustus worden twee nieuwe filmpjes gemaakt, die hopelijk snel beschikbaar zijn en door ons met jullie zullen worden gedeeld. Je kunt de bestaande filmpjes, en straks ook deze, vinden op LinkedIn van Min. SZW, Facebook Min. SZW, website HoewerktNederland en Facebook HoewerktNederland.

Tevens is het ministerie nogmaals door Marjolein Hins op het spoor gezet van het NVP, de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement, om óok, net als wij, aan hen te vragen om mee te werken aan ruchtbaarheid geven aan het Ontwikkeladvies en de training leidinggevenden. Van twee kanten vragen werkt meestal wel is gebleken qua hoe wij landelijk zijn georganiseerd. Dit als extra actie naast de informatie die wij periodiek delen met al onze relaties bij de ministeries, O&O fondsen, beroeps- en brancheverenigingen, werkgeversverenigingen e.d.

Noloc, Noloc leden en hun netwerken in de regio’s
Binnen Noloc is een groepje collega’s met elkaar in contact gebracht door Marjolein Hins n.a.v. een vraag van een van hen, Berthie van Hoek. Zij zijn aan de slag gegaan om te kijken wat ze van elkaar kunnen leren om meer trainingen voor leidinggevenden in de markt te zetten. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief hebben wij nog geen nadere informatie om te delen. De samenwerking is wel heel fijn al. Wij wensen hen mooie resultaten en zullen die, waar mogelijk en interessant, natuurlijk delen.

Bij regionale netwerken is het fijn als Noloc leden, die erbij zijn aangesloten, even checken of het Ontwikkeladvies en in het bijzonder de training leidinggevenden bij hen bekend zijn en zoniet, hen erop wijzen. Zo geven we nog even een extra boost met elkaar.

Ontwikkeladvies na januari 2020
Weet dat wij al hebben geopperd, vanwege de enthousiaste en positieve reacties van loopbaanprofessionals en werkenden/leidinggevenden vanaf het begin, om het Ontwikkeladvies verlengd te krijgen (daarop kunnen we terugkoppeling verwachten nadat de monitorrapportages bekend worden gemaakt in de tweede helft van 2019). Wat ons betreft in elk geval alle reden om met elkaar zo actief te blijven samenwerken om de energie vast te houden die erop zit en te laten zien dat wij het Ontwikkeladvies belangrijk vinden.

Begin juli ontvingen de leden die meewerken aan het Ontwikkeladvies een persoonlijke mailing waarin onderstaande berichten ook stonden. Ze zijn ook interessant voor onze andere leden. Vandaar dat we de info nogmaals delen.

Filmpjes voor PR Ontwikkeladvies

Om de zichtbaarheid van het Ontwikkeladvies en van jezelf te vergroten en jouw toekomstige klanten ervan op de hoogte te stellen maakte het ministerie een paar mooie filmpjes. Ze staan op de website HoewerktNederland. Jij kunt ze natuurlijk ook gebruiken. Hoe meer mensen meedoen met verspreiden hoe meer mensen we bereiken met elkaar.

45% Links van HoewerktNederland naar Noloc leden

45% van de uitgaande links van de website Hoewerktnederland, pagina Persoonlijk Ontwikkeladvies gaat naar de Noloc database. Dat is dus een mooie link die we verder kunnen vergroten qua aantallen. Als jullie ook meedoen aan de verspreiding van het filmpje komen de kijkers ook weer bij ons terug, win-win-win.

Uitkomst tussentijdse evaluatie Ontwikkeladvies

Op 8 juli 2019 heeft de Tweede Kamer de monitorrapportage ontvangen omtrent het programma Perspectief op vijftigers. Hier maakt het Ontwikkeladvies integraal deel van uit. Een en ander werd begeleid door een brief aan de Tweede Kamer van Minister Wouter Koolmees. Het betreft een evaluatie over periode t/m 2018, voordat de regeling open werd gezet voor alle werkenden.

We hebben een paar belangrijke punten voor je uit de brief en het rapport gelicht. Hieruit blijkt, ook in cijfers, waarom minister Koolmees in het Algemeen Overleg met de kamer van begin deze maand aangaf trots te zijn op het Ontwikkeladvies. Met dank aan zijn voorganger en allen die er actief aan meewerkten, dat zijn wij ook. Het heeft de toegevoegde waarde van ons beroep meer zichtbaar en toegankelijker voor nog meer mensen gemaakt.

De punten die aandacht trokken

  • Het doel van het ontwikkeladvies is het stimuleren van het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan van oudere werkenden. Dit is van groot belang om de noodzakelijke wendbaarheid van vijftigplussers op de arbeidsmarkt te vergroten. Aanvankelijk is een aantal beroepsgroepen geselecteerd waar krimp dreigt maar waar de werknemers nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd zijn. Vanaf begin 2019 is – in overleg met de Stichting van de Arbeid - de regeling opengesteld voor alle beroepsgroepen. Aanleiding voor deze generieke openstelling is dat het gericht en effectief inzetten van het instrument voor alleen specifieke groepen ertoe leidde dat het gebruik ver achter bleef bij de verwachting. Daarmee voldeed de regeling niet aan het gestelde doel. Het gebruik van de regeling is inmiddels toegenomen. Deelnemers aan zowel het ontwikkeladvies als de leidinggevendentraining beoordelen de trajecten als zeer positief.
  • Loopbaanadviseurs geven de subsidieaanvraag gemiddeld een 6,23 op een schaal van 1 tot 10.
  • Deelnemers aan het Ontwikkeladviestraject geven het traject gemiddeld een 7,52.
  • Het grootste deel van de deelnemers aan de leidinggevendentraining geeft aan de training waarschijnlijk (57,1 procent) of beslist (19,6 procent) aan te bevelen bij andere leidinggevenden in de organisatie of sector, waaruit kan worden geconcludeerd dat ook deelnemers aan de leidinggevendentraining over het algemeen tevreden zijn met de door hen gevolgde trajecten.
  • Deelnemers zijn het na afronding van het Ontwikkeladviestraject significant minder eens met de stelling dat de gedachte dat zij hun huidige werk tot hun pensioen moeten doen hen wel eens benauwt en het significant meer eens met de stelling dat zij op termijn ander werk moeten zoeken vanwege hun gezondheid.

Leerpunten met betrekking tot het proces

  • Benadrukken dat de nulmeting voorafgaand aan het traject moet worden ingevuld: ruim 20 procent van de loopbaanadviseurs vult deze gedurende of pas na het traject in. 25 procent van de loopbaanadviseurs weet niet dat de nulmeting bedoeld is om de effecten in kaart te krijgen.
  • Bekendheid handleiding voor subsidieaanvraag: 17,6 procent van de loopbaanadviseurs vraagt om meer duidelijkheid en 10,3 procent weet niet van het bestaan van de handleiding af.

Diepgaander details kun je zelf terugvinden in de monitorrapportage Actieplan 50+.

Vragen over het Ontwikkeladvies

Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd.

Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen. Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling en Belangenbehartiging/Ontwikkelprojecten, team Ontwikkeling en Professionaliteit en  project Ontwikkelvoucher met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.