Normbedragen UWV

Operationeel Brancheoverleg UWV 28 november 2018: stand van zaken onderzoek CEBEON naar normbedragen.

UWV is gewoon om per januari de Normbedragen Voorzieningen jaarlijks te indexeren overeenkomstig het geldende CBS-prijsindexcijfer. In 2018 is WERKbedrijf gestart met een onderzoek naar de actualiteit en samenstelling van de Normbedragen Voorzieningen. Op dit moment brengt UWV de consequenties van de uitkomsten van dit onderzoek in beeld. Pas op het moment dat dit beeld helder is, zal UWV – als daar aanleiding toe is – de normbedragen aanpassen. Dit betekent dat UWV per 1 januari 2019 uitsluitend die normbedragen indexeert, die buiten de invloedsfeer van UWV vallen. Het gaat dan om de Normbedragen die het wettelijk minimumloon volgen en de normbedragen die de het indexeringscijfer van het Ministerie van SZW volgen in het kader van het starterskrediet. Uitsluitend deze bedragen worden per 1 januari 2019 gewijzigd, de overige normbedragen blijven ongewijzigd tot aan het moment dat UWV de uitkomsten van het advies van het onderzoeksbureau zal implementeren