Eén gezamenlijk keurmerk voor alle loopbaanbegeleiders

Eén gezamenlijk keurmerk voor alle loopbaanbegeleiders

(Verklaring 16 april 2018)             


Inleiding

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling van de loopbaanprofessionals. Daarom zijn wij er trots nu aan te kondigen dat er overeenstemming is over één gezamenlijk keurmerk voor álle professionele loopbaanbegeleiders.
Het afgelopen jaar hebben de besturen van Noloc en CMI intensief overleg gevoerd over de toekomst van de Noloc beroepserkenning en het CMI keurmerk Register Loopbaanprofessional.
Beide besturen begrijpen dat er soms verwarring is ontstaan bij opdrachtgevers, maar ook bij vakgenoten, over het naast elkaar bestaan van beroepserkenning en certificaat. Het maakt het lastiger om ons mooie beroep éénduidig in de markt te zetten, maar ook om de professionele ontwikkeling van ons vak en vakgebied uit te bouwen.

Noloc en CMI laten daarvoor de bestaande beroepserkenning en het oude keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) los. Daarvoor in de plaats komt een nieuw keurmerk RL dat per 1 juli 2020 door Noloc wordt voortgezet.

 

Overeenkomst in 11 punten

In onderstaande 11 punten worden de veranderingen beschreven. Die betreffen zowel de inhoudelijke wijzigingen als de nieuwe organisatie van de certificering:
1. Er komen nieuwe schema's voor initiële toetsing, recertificering en specialisaties, en één keurmerk RL voor de hele beroepsgroep in Nederland. De bestaande beroepserkenning Noloc en certificering CMI op drie niveaus komen hiermee te vervallen. Nieuw is de toevoeging van verplichte supervisie ten behoeve de recertificering. Initiële toetsing wordt mondeling afgenomen op één niveau, recertificering vindt schriftelijk plaats.
2. De geldigheidsduur van de certificering  wordt verlengd naar vier jaar. Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten.
3. De CMI rechten in Nederland betreffende het gebruik van het RL keurmerk, incl. alle rechten en het collectieve merk, zullen per 1 juli 2020 worden overgedragen aan Noloc.
4. Tevens vindt dan overdracht plaats van de overige CMI rechten en bevoegdheden, waaronder het Schema-comité aan Noloc. Binnen Noloc zal, om maximale zekerheid te hebben over kwaliteit, onafhankelijkheid en toegankelijkheid, aanpassing van statuten en reglementen aangaande de toetsing plaatsvinden.
5. Het RL keurmerk zal toegankelijk zijn voor alle beroepsbeoefenaren, zowel Noloc als niet  Noloc leden.
6. Noloc richt een ‘Bureau voor Certificering’ in met grote onafhankelijkheid dat het Noloc bestuur dwingend kan adviseren. Het schema comité (ter toelichting: de huidige CMI commissie die tot nu toe de certificatienorm ontwikkelt en onderhoudt) is onderdeel van het Bureau.
7. Daarnaast wordt er een Raad van Toezicht ingesteld met de taak toe te zien op de toetsing(sprocedures) en de samenwerking tussen Bureau en Bestuur van Noloc.
8. Het Bureau is verantwoordelijk voor het opstellen van het beroepsprofiel, het toetsingskader en de wijze van toetsing. Het bestuur van Noloc stelt deze vast.
9. Er komt een overgangsregeling voor bestaande Noloc erkende leden.
10. Er komt een gezamenlijk systeem van mentoren, assessoren en supervisoren.
11. Certificering vindt plaats met behulp van een Certificerende Instelling (CI). Het streven is om dit conform ISO 17024 uit te voeren. Kandidaten melden zich bij de CI aan voor certificering. Noloc beheert het Register Loopbaanprofessional.

 

Wat betekent dit voor u? 

Met het verlopen van uw huidige beroepserkenning en/of certificering vanaf 2019 meldt u zich aan voor certificering als RL cq. recertificering. De initiële certificering vindt mondeling plaats, recertificering schriftelijk. Er komt voor de Noloc leden een overgangsregeling bij het Register RL. De geldigheidsduur van dit nieuwe keurmerk is vier jaar. Wij verwachten dat de kosten lager zullen liggen dan tot nu toe (bij het CMI).

Op termijn komen er voor RL’s nieuwe mogelijkheden om getoetst te worden op bepaalde specialisaties binnen het loopbaanvak. Deze specialisaties zijn een alternatief voor recertificering. In welke richtingen dit gewenst is, is afhankelijk van nader onderzoek bij de vakcollega’s en in de markt.

 

Regiegroep

De projectgroep die deze overeenkomst heeft voorbereid, heeft diverse onderliggende stukken uitgewerkt die uitgangspunt zullen zijn voor de verdere uitwerking. De huidige projectgroep wordt omgevormd naar een Regiegroep met enkele werkgroepen. Deze zullen de overeenkomst op een viertal terreinen verder uitwerken.

Dit zijn de deelgebieden:
- Uitwerken van het beroepsprofiel, het toetsingskader en het proces van (re)certificeren
- De organisatorische vernieuwingen
- Het systeem van mentoren, assessoren en supervisoren
- Communicatie en marketing

Beide organisaties zullen hun leden c.q. RL’s nauw betrekken bij de verdere uitwerking. U kunt zich hier ook voor opgeven bij uw organisatie.

Ester Leibbrand, voorzitter                  Herman Lamers, voorzitter
Bestuur Noloc                                       Bestuur CMI

16 april 2018

(zie ook de FAQ op deze website)