De ontwikkeling naar een nieuw keurmerk

De ontwikkeling naar een nieuw keurmerk

Zoals bekend werken Noloc en CMI aan één gezamenlijk keurmerk voor alle loopbaanprofessionals. In eerdere Nieuwsbrieven hebben we hierover geschreven. Deze ontwikkeling verloopt nog steeds in goede harmonie. Daarbij zijn er twee lijnen waar Noloc op wil focussen:

Inhoudelijk: De basis is één beroepsprofiel dat door allen ondersteund wordt. De Beroepserkenning van Noloc en de certificering als Register Loopbaanprofessional (CMI en DNV GL) worden samengevoegd. Bij de eerste certificering en de latere recertificeringen wordt er meer aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de RL, bv. met behulp van supervisie, opleiding enz. Waarschijnlijk komt er daarna de mogelijkheid om getoetst te worden als een specialist op een van de deelgebieden binnen ons vakgebied. De mondelinge toetsing en de inbreng van de hoogleraren zijn belangrijk bij het toetsen van adviseurs met zeer verschillende achtergronden en ervaringen.
Organisatorisch: Voor Noloc en CMI zal dit grote organisatorische gevolgen hebben tot en met aanpassingen van statuten en procedures. De samenwerking, de onderlinge verhoudingen, zullen de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de toetsing op lange termijn moeten onderbouwen.

De verwachting is dat er in de loop van dit jaar concrete resultaten zullen zijn en er in 2019 een start gemaakt kan worden met het nieuwe gezamenlijke keurmerk. Uiteraard is dit een summiere weergave van de gesprekken. Zodra er meer bekend is zullen we u daarover berichten.