Kara Vloet

Kara Vloet

Consultant Studentcoaching Programma Studiesucces, Trainer, assessor Fontys Kwalificatie Onderwijs
Noloc Kennisprofessional
 • Assessments
 • Begeleiding groepen
 • Competentiecoaching
 • Docent op gebied van loopbanen
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Loopbaan coaching
 • Onderzoek op gebied van loopbanen
 • Training op loopbaangebied

Contact

 • 06 12961318 (werk)

Postbus 347, Rachelsmolen 1
5600 AH, EINDHOVEN, NL

Curriculum VitaePersoonlijke gegevensNaam : Dr. Kara Vloet (C.M.M.)Adres : Wethouder van den Wildenbergstraat 13, 5126 TK, GilzeGeboortedatum : 3 april 1959e-mail : c.vloet@fontys.nllinked-in : https://nl.linkedin.com/in/karavloetProfiel Oorspronkelijk opgeleid als persoonlijkheids- en onderwijspsycholoog (bijvak arbeidssociologie), heb ik ruime ervaring als studie/loopbaancoach, consultant, docent, trainer, assessor, onderzoeker in het Hoger Onderwijs. Mijn expertisegebieden daarbij zijn: • Loopbaanontwikkeling en -coaching van onderwijsprofessionals, studenten en leerlingen • Professionalisering van docenten in diverse rollen: als coach, als onderzoeker, in didactiek• Narratief dialogisch promotieonderzoek onderzoek (2015) naar en coaching van professionele identiteitsontwikkelingIk verbind mensen, theorie en praktijk van diverse disciplines en niveaus binnen opleidingen en instituten en werk vanuit een kritische oplossingsgerichte visie. In mijn professionele rollen ben ik sterk in inspireren van mensen, teams, opleidingen om ze in al hun diversiteit in hun kracht zetten.Werkervaring 2012 - heden: expert loopbaan-studentcoach/ consultant/ docent/ onderzoeker (FECT/ MLI/ SV)• Consultant Expert Student-coaching Programma studiesucces (Dienst SV en Dienst O&O)Taken: - In co-creatie met docenten en coördinatoren van instituten (o.a. HRM & TP, ACI IEMES) en in afstemming met managers: ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van diverse pilots om docenten als studentcoach te professionaliseren en certificeren in MKO en SKO assessments- (Door)ontwikkelen FKO en Standaard MKO en SKO assessments Studentcoaching, Onderzoek• Docent Onderzoek/ Professionele Identiteit Studentcoach in de Master Leren Innoveren (HKE)Taken: - Innovatie & professionalisering tutoren bij doorontwikkeling Professionele Identiteitsleerlijn- Begeleiden/beoordelen studenten in onderzoek en professionele identiteit in diverse rollen• Consultant, trainer, coach/assessor Fontys Educatief Centrum (onderdeel Pro Educatie)Taken:- Intervisie & supervisie Fontys-docenten bij studentbegeleiding in praktijkgericht onderzoek- Onderwijskundig adviseur, trainer, (team)coach, assessor en onderzoek-expert bij FHICT- Video coaching Fontys-docenten ter verbetering van hun pedagogisch/didactisch handelen- Ontwikkeling & uitvoering trainingen ‘praktijkgericht onderzoek Begeleiden´ voor docenten- Ontwikkeling & afname MKO & SKO assessments onderzoeksvaardigheden, studentcoaching- Projectleider studentbegeleiding & implementatie Studiekeuzecheck in 3 BEnT opleidingen- Projectleider en Consultant/coach ‘Switch & Match’ voor studenten Technologie & Innovatie• Docent, onderzoeker, studiecoach, Lectoraat Didactiek van het Techniekonderwijs (PTH) Taken:- Praktijkgericht onderzoek Hybride Tech Docenten (Learning Society; TEC for Society subsidie)- Professionalisering docenten in onderzoek d.m.v. studiedagen, coaching en intervisie- Professionalisering studiecoaches in loopbaandialoog en vanuit project ‘Switch & Match’- Super/intervisie PTH-docenten in MLI-onderzoek en afstudeerbegeleiding PTH-studenten- Praktijkgericht onderzoek Didactiek van het Techniekonderwijs & Professionele identiteit- Presentaties op o.a. ORD, VELON, EAPRIL, Dialogical Self Conferenties; diverse publicaties- Collegiale uitwisseling universiteiten België, Polen, Italië, Finland, USA, Noorwegen, Spanje- Inspiratiedagen, colloquia, lezingen voor collegae binnen Fontys Educatie: o.a. HKE & BEnT- Projectleider Lectoraat & Master Expertisecentrum Professionalisering Beroepsonderwijs- Participatie in Kenniscentrum Passend Onderwijs als vertegenwoordiger beroepsonderwijs• Studieadviseur/Loopbaancoach (loopbaanadviseur) Fontys ProEducatie (1 febr - 1 juli 2019)1999 – 2012: Docent/ onderzoeker Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO)• Docent Masteropleiding Special Educational Needs (Master SEN):Taken:- Modules Visie en Basisbegrippen Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (ontwikkeling en uitvoering)- Afstudeerbegeleiding praktijkgericht onderzoek: LeerlingBegeleiders/ SchoolDecanen (LBSD),Remedial Motorisch Teachers, Docenten & Ambulant Begeleiders op de Mytylschool Tilburg- Studiegroepbegeleider (SLB-er) Master EN studenten- Supervisie Autismespecialisten• Zakelijke Dienstverlening Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (langlopende trajecten)Taken:- Training docenten oplossingsgerichte gesprektechnieken, SVIB & loopbaanleren op Vakschool Praktijkcollege Tilburg i.s.m. Samenwerkingsverband Midden-Brabant (2011-2012)- Training docenten oplossingsgerichte gesprekstechnieken en intervisie (2009-2011) Herlecollege Heerlen (VMBO/ praktijkonderwijs)• Participatie in 2 Lectoraten binnen Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg:2009 - 2013: Professionele waarden in kritische dialoog (OSO)2003 - 2008: Interactieve Professionaliteit en Interactieve kennisontwikkeling ( OSO)2011 – 2012 : Docent/trainer Fontys Human Resource Management Tilburg • Docent trainer Bachelor opleidingTaken:- Training Loopbaandilemma-methodiek 3e jaar studenten voltijd Bachelor i.r.t. werkplek- Assessments Communicatie-skills propedeuse1994 – 1999: Docent Fontys Personeel & Arbeid/ Academie Mens Arbeid (Tilburg) (=Huidig HRM)- Trainingen communicatievaardigheden en loopbaanbegeleidingsmethodiek- Begeleiden van afstuderen; afstudeerassessments- Studieloopbaanbegeleiding1987 - 1994 : Onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen• Onderzoeker Interfacultaire Werkgroep Emancipatievraagstukken & Vrouwenstudies (IWEV)- Beleidsgerichte studies in opdracht van gemeenten, provincie en OC&W gericht op:o loopbaankeuzes leerlingen primair en voortgezet onderwijs (gemeente Groningen)o loopbaankeuzes van potentiële directeuren basisonderwijs (gemeente Delft) o onderzoeksvoorstel positie van vrouwen in de schoolleiding (provincie Groningen)o onderzoek naar instroom van meisjes en vrouwen in Techniek (provincie Groningen)Diploma's en getuigschriften afgeronde opleidingen2014/ 2019 : (Her)certificering Hobéon: Persoonsassessor, BKO-, MKO-, SKO (in FKO)2015 : PhD Doctoral Thesis Universiteit voor Humanistiek, Utrecht 2006-2015 : Onderzoekmodules: kwalitatieve methoden, scientific writing, atlas-ti2005 : School Counselors and Special Educators in International DialoguePurdue University USA, College of Education, Department of Educational Studies & Department of Curriculum & Instruction2003 : Mastercourse Oplossingsgerichte Therapie: Korzybski Instituut i.s.m. Saxion Hogescholen & Brief Family Therapy Centre Milwaukee USA2002 : Postacademische opleiding ZelfKonfrontatie Mehode Radbouduniversiteit 1986 : Doctoraal Persoonlijkheids- & Onderwijspsychologie RU Groningen1978 : VWO : Elzendaalcollege BoxmeerLidmaatschappen beroepsverenigingen en onderzoeksnetwerkenVELON: Verening Leraren Opleiders NederlandATEE: Association Teacher Education Europe: Community Teacher DevelopmentEAPRIL: European Association Practitionar Research on Improved LearningZKM/ NIP: ZelfKonfrontatieMethode Vereniging (o.a. wetenschapscommissie) Bijlage 2: Overzicht publicaties rondom promotiestudie en lectoraatsonderzoek (2006-2020)Vloet, K. (2006). Father and Daughter. Het Zelfverhaal in Dialoog met Bestaande Verhalen. In: H. Van Huijgevoort, D. Admiraal, & K. Vloet (Red.) Zelfkennis in loopbaanontwikkeling. Verder bouwen op vruchtbare grond (pp 79-94). Antwerpen-Apeldoorn: GarantVloet, K. & van Huijgevoort, H. (2006). Ontwikkeling van het loopbaanverhaal van professionals in onderwijs. In: H. Van Huijgevoort, D. Admiraal, & K. Vloet (Red.) Zelfkennis in loopbaanontwikkeling. Verder bouwen op vruchtbare grond (pp 51-62). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Vloet, K. (2007). Building professional identities on the platform: stories in dialogue. In: J. van Swet, P. Ponte & B. Smit (Eds) Postgraduate Programmes as Platform: a research-led approach, Rotterdam-Taipei: Sense PublishersVloet, K, (2008). Bouwen aan professionaliteit op een platform. Verhalen in Dialoog. In: J. Van Swet et al., Bouwen aan een opleiding als platform. Interactieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkeling (pp 25-50). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Vloet, K. (2008). Loopbaanleren en professionele identiteit van leraren. Verhalen in dialoog. In: M. Kuijpers, & F. Meijers, (Red.) Loopbaanleren. Onderzoek en praktijk in het onderwijs (pp 107-126). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.Vloet, K. (2009). Career learning and teachers’ professional identity: narratives in dialogue, In: M. Kuijpers & F. Meijers (Eds) Career learning. Research and practice in education, ‘s Hertogenbosch: Euro-guidance The NetherlandsVloet, K. (2009). Bouwen aan beroepsethiek. In: A. Kooreman (Red.) U doet het maar. Ethiek en ethos in arbeid en loopbaan (pp 143-162). Amsterdam: Pearson.Vloet, K. & van Swet, J. (2010). ‘I can only learn in Dialogue!’ Exploring Professional Identities in teacher Education. Professional Development in Education, 36: 1, 149-168Vloet, K, Jacobs, G. & Veugelers, W. (2012). Professionele identiteit van begeleiders als dialogisch zelfverhaal. In: F. Meijers, (Red.) Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp 63-75). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Klatter, E. & Vloet, K. (2012). Het expliciteren van de Pedagogical Content Knowledge van docenten in techniekonderwijs. In: J. van Swet & A. Bakx (Red.) Praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleidingen: inspireren en samen kennis delen (pp 33-42). Fontys Hogescholen. Vloet, K. Jacobs, G. & Veugelers, W. (2013). Dialogical learning in teachers’ professional identities. In: M. César & B. Ligorio (Eds.) Interplays between dialogical learning and dialogical self (pp 419-457). New York: Information Age Publishing (Book Series – Advances in Cultural Psychology).Vloet, K. (2014). Leraren als loopbaanbegeleider in onderwijs. Professionele identiteitsontwikkeling als dialogisch proces. Loopbaanvisie. 3, 86-90.Vloet, K, Jacobs, G. & Veugelers, W. (2014) Professionele identiteit van leraren als loopbaan-begeleider. Tussen levensthema en maatschappelijke positie. In: F. Meijers, M. Kuijpers, K. Mittendorf & G. Wijers (Red.) Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen (pp 215-241). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Vloet, K. (2015). Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces. Een narratieve studie in een masteropleiding in speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant (Proefschrift) .Vloet, K. & Klatter, E. (2016). Het expliciteren van de Pedagogical Content Knowledge van docenten Techniek. In: E. Klatter (Red.) Tekenend Techniek. Didactiek van het Techniekonderwijs. pp 20-32. Fontys, PTH. Hogeschool Bedrijfsmanagement Educatie en Techniek. Klatter, E., Vloet, K., Janssen, S. & Wildeman, E. (2016). Vakdidactisch bewustzijn van leraren-opleiders. pp 92-102. In: E. Klatter (Red.) Tekenend Techniek. Fontys, PTH. Klatter, E. , Vloet, K., Janssen, S. & Kessels, G. (2016). Bumpy Moments in Technisch Beroepsonderwijs. Van didactiek naar pedagogiek. In Tekened Techniek pp 104-116.Vloet, K., (2017). Professionele Identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch leerproces. In: J.H. Mooren, D. Klugenbelt & M. Dollevoet (Red.) Dialogisch begeleiden, werken met de dialoog. Utrecht: Uitgeverij DeGraaff.Vloet, K. (2018) Rolverandering, professionele identiteit en loopbaankeuzes van docenten. Het belang van een dialogisch proces om burn-out te voorkomen. In: M.v an der Meer & F. Cörvers (red.) Onderwijs aan het werk. Den Haag: Centrum Onderwijs Arbeidsmarkt Politiek.Vloet, K., Klatter, E., Janssen, S. & Kessels, G. (2020). Bumpy moments considered as critical incidents. Professional Identity of technical VET-teachers. Quaderns de Psicologia 22 (2), 1-26.

Werkvelden

 • Overheidsorganisatie
 • Wetenschap

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • NIP
[]