1. Home
  2. > Gebruiksvoorwaarden
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen en akkoordverklaring
In aanvulling op de bepalingen in de algemene disclaimer, gelden voor Noloc-leden deze gebruiksvoorwaarden voor de website. Door het inloggen en gebruik maken van deze website verklaart het Noloc-lid zich met deze voorwaarden akkoord.

2. Informatie
Het doel van deze website is: Noloc-leden gelegenheid geven zich onderling en aan andere bezoekers van de website te presenteren als geregistreerd loopbaanprofessional. Informatie die het lid op de website plaatst, moet juist en actueel zijn, mag alleen het lid zelf betreffen en geen andere partij onder de aandacht brengen of aanbevelen. Het lid mag bij het plaatsen van informatie geen inbreuk maken op auteursrecht, intellectuele eigendomsrechten en/of merkrechten van anderen. Het lid vrijwaart Noloc van claims van derden wegens een dergelijke inbreuk.

3. Gebruik
Het lid mag zijn toegang tot het besloten deel van de website niet (laten) gebruiken om voor zichzelf of voor andere partijen gegevens te verzamelen van leden of andere vermelde personen en organisaties en om hen te benaderen voor informatieve of commerciële doeleinden.

4. Aansprakelijkheid
Als een lid (informatie op) deze website gebruikt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, kan dit worden gemeld via info@noloc.nl. Noloc is gerechtigd om het lid dan direct, tijdelijk of definitief, van gebruik van de website uit te sluiten. Het lid is aansprakelijk voor het nadeel en de schade die uit het strijdige gebruik kunnen voortvloeien. Noloc besteedt grote zorg aan inrichting en beheer van deze website. Noloc is niet aansprakelijk voor enigerlei schade wanneer door welke oorzaak dan ook, de beschikbaarheid of weergave van de gegevens van het lid is of wordt belemmerd.

5. Wijzigingen en toepasselijk recht
Noloc heeft het recht om, ook zonder vooraankondiging, de informatie op de website te veranderen en deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Een aangebrachte wijziging treedt direct in werking. Noloc adviseert het lid om de gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. Het lid kan klachten indienen bij het bestuur, op de wijze die in de statuten en reglementen van de vereniging is omschreven.