Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies

 • Hoe kan ik zorgen dat ik te vinden ben in de zoekmachine STAP Ontwikkeladvies op www.noloc.nl?

  Wanneer je in de zoekmachine Stap Ontwikkeladvies opgenomen wilt worden, omdat je Ontwikkeladvies aanbiedt, kan je je hiervoor aanmelden via www.noloc.nl/profiel (eerst inloggen)

 • Van wanneer tot wanneer loopt de regeling?

  Per 1 april 2022 is het Ontwikkeladviesportaal geopend voor registratie en kunnen de trajecten van start gaan. Subsidieaanvragen kun je indienen t/m 15 december 2022.

 • Wie komt voor de subsidieregeling in aanmerking?

  Het STAP ontwikkeladvies is er speciaal voor mensen die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing en kent als specifieke doelgroep praktische geschoolden met een afgeronde opleiding van maximaal mbo-2.  

 • Kom je als deelnemer in aanmerking voor de regeling als je vorig jaar gebruik hebt gemaakt van TSOV?

  Ja. Mensen die eerder gebruik hebben gemaakt van TSOV mogen voor STAP Ontwikkeladvies weer een loopbaanadvies krijgen. Er zijn geen restricties hieraan.

 • De deelnemer is ziek maar wil wel graag meedoen met het ontwikkeladvies. Kan dat?

  Ja.

 • De deelnemer ontvangt een uitkering (WW/DWI/sociale dienst) maar wil wel graag meedoen met het ontwikkeladvies. Kan dat?

  Ja.

 • Aan welke kwaliteitseisen moet een loopbaanadviseur voldoen?

  Ontwikkeladviestrajecten worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur, die:

  a. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo- niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

  b. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en

  c. verklaart zich te houden aan de hoofdstukken 1, 2 en 3 van de gedragscode, vermeld op www.noloc.nl.

  2. Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en c, te hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Register Loopbaanprofessional.

  3. Een loopbaanadviseur, gevestigd in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die een opleiding heeft afgerond overeenkomstig de opleiding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en overigens voldoet aan het eerste lid, onderdelen b en c, wordt gelijkgesteld met de loopbaanadviseur, bedoeld in het eerste lid.

 • Moet ik Noloc Register Loopbaanprofessional zijn om mee te kunnen doen?

  Nee, dat hoeft niet. Wel moet je aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

 • Waar in het proces wordt getoetst of de loopbaanadviseur voldoet aan de kwaliteitseisen?

  De loopbaanadviseur moet zelf aangeven dat hij/zij aan de eisen voldoet. Er zullen door Uitvoering van Beleid steekproeven worden gedaan om te toetsen of aan alle eisen is voldaan.

 • Hoe kom ik aan een uniek nummer voor een ontwikkeladviestraject?

  Voordat de loopbaanadviseur start met het traject, moet hij het traject registreren op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl. Daarbij moet hij de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de deelnemer opgeven. Na de registratie gaat er een mail naar de deelnemer, die de registratie moet bevestigen. Na deze bevestiging krijgt de loopbaanadviseur een registratiecode. Deze code is bedoeld om bij te houden hoeveel lopende trajecten er zijn aangemeld.

 • Waar kan ik de subsidie aanvragen?

  Voor het aanvragen van de subsidie kun je vanaf 1 april 2022 terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl

 • Hoeveel uur moet een ontwikkeladviestraject duren?

  Het adviestraject bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren.

 • Kan ik ook een ontwikkeladvies aanbieden aan meerdere medewerkers in groepsvorm?

  Nee. Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies. Dit zal resulteren in een concreet ontwikkelplan met acties die de deelnemer op korte en langere termijn kan ondernemen om het loopbaanperspectief te verbeteren.

 • Welke formats moet ik gebruiken?

 • Hoe zit dat met de ondernemersscan?

  Vanuit de praktijk is het signaal gekomen dat een arbeidsmarktscan niet voor iedere deelnemer bruikbaar is. Dat geldt bijvoorbeeld voor zelfstandig ondernemers die een ontwikkeladviestraject willen volgen. Een arbeidsmarktscan richt zich op de arbeidsmarktpositie van de deelnemer en de kansen op de arbeidsmarkt. Voor een zelfstandig ondernemer is echter in eerste instantie van belang of de eigen onderneming levensvatbaar is, welke andere kansen de markt biedt voor de eigen onderneming en pas daarná wat eventuele mogelijkheden zijn om in loondienst te gaan werken.

  Een ondernemersscan kan hier uitkomst in bieden. Een ondernemersscan is namelijk beter ingericht op de situatie van de ondernemer en brengt ook de levensvatbaarheid van de onderneming en kansen voor de ondernemer over het voortzetten van de onderneming in beeld. Door een ondernemersscan als alternatief verplicht onderdeel, wordt ervoor gezorgd dat het ontwikkeladviestraject beter bruikbaar wordt voor zelfstandig ondernemers.

  Daarom is de ondernemersscan toegevoegd als alternatief voor de arbeidsmarktscan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemer kan bepaald worden of er een arbeidsmarktscan of een ondernemersscan wordt ingezet. Onveranderd blijft dat de inzet van een scan een verplicht onderdeel is van het ontwikkeladviestraject.

  Deze organisaties bieden een scan aan en hebben een aanbieding voor Noloc-leden:


  Let op
  : Noloc is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en toepasbaarheid van de aangeboden arbeidsmarkt- en ondernemersscans. Als inkooppartij ben je verantwoordelijk voor de keuze en gebruik van de scan van een (commerciële) aanbieder.

 • Wat moet er tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod komen?

  Wat in elk geval aan bod moet komen:

  • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
  • Persoonsprofiel van de deelnemer, waaronder: competenties; kwaliteiten; vaardigheden; eisen die de deelnemer stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
  • Toekomstoriëntatie;
  • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.
  • Opleidingsadvies, deelnemers kunnen eventueel gebruikmaken van het STAP-budget voor scholing
 • Hoe uitgebreid moet het ontwikkelplan zijn?

  Als resultaat van de gesprekken stelt de deelnemer zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform format 1.2. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

  Punten die in elk geval aan de orde moeten komen in het ontwikkelplan zijn:

  • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
  • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
  • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
  • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.
 • Hoe zit het met BTW en het ontwikkeladvies?

  De subsidieregeling, die wordt gehanteerd, kun je zien als een vergoeding voor tegenprestatie. Dit betekent dat, als je ondernemer bent voor de BTW, er BTW moet worden afgedragen over het totaal ontvangen bedrag. Afhankelijk van jouw situatie als loopbaanadviseur draag je wel of geen BTW af. De meeste leden van Noloc en andere partijen die de subsidie ontvangen werken als ondernemer of vragen de subsidie aan voor een onderneming en dienen 21% van de € 700 van een ontwikkeladvies af te dragen (zijnde €121,49).

  N.B. Het is niet toegestaan om deelnemers de af te dragen btw in rekening brengen. Het ontwikkeladvies is voor deelnemers geheel gratis.

 • Ik heb al een loopbaanadviestraject lopen, maar wil dit graag uitbreiden met enkele gesprekken. Mag ik hiervoor een beroep doen op de subsidie voor ontwikkeladvies?

  Nee. Het ontwikkeladvies is een zelfstandig adviesproduct dat geen onderdeel kan zijn van een lopend loopbaantraject. Een loopbaantraject kan wel een noodzakelijk en gewenst vervolg blijken op een ontwikkeladviestraject. Het dient dan echter afzonderlijk als follow-up op een afgerond ontwikkeltraject te worden ingezet.

 • Moet ik verplicht een administratie bijhouden?

  De subsidieaanvrager moet voor elk loopbaanadviestraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd een administratie bijhouden, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of voldaan is aan de voorwaarden voor subsidieverstrekking, of het ontwikkeladviestraject gegeven is en of het traject voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden. In geval van controle op de rechtmatigheid van de

  subsidie moet de subsidieaanvrager deze administratie desgevraagd overhandigen.

  De exacte voorschriften zijn hier te vinden. 

 • Is er een subsidieplafond?

  Er is een subsidieplafond van 10,5 miljoen euro. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • Komt er een aankondiging wanneer de subsidie pot bijna leeg is?

  Er komt geen aankondiging wanneer de pot bijna leeg zal zijn.

 • Mogen en/of moeten er nog bepaalde onderdelen in documenten afgeschermd worden, zoals BSN, foto, etc?

  De volgende stukken moeten in de administratie zitten:

  de ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens als bedoeld in format 1.4 cf de subsidieregeling;
  een kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de deelnemer;
  een kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de loopbaanadviseur;

  Het ministerie heeft deze gegevens nodig, anders kunnen zij geen subsidie verstrekken. Dit mogen zij (ook volgens de AVG) opvragen. Er moet dus niets afgeschermd worden.

 • Hoe lang is de bewaarplicht van de administratie rondom deelname aan het Ontwikkeladvies?

  In de toelichting artikel 12 van de regeling is opgenomen: “De administratie moet, kort gezegd, zo zijn ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend en moet gedurende zeven jaren worden bewaard.

 • Ik zou de arbeidsmarktscan liever halverwege doen. Mag dat ook?

  Ja, dat mag. Het is wel verplicht om de deelnemer uiterlijk voorafgaand aan het laatste gesprek de arbeidsmarktscan in te laten vullen.

 • Hoe kan ik een vraag stellen aan het ministerie over het Ontwikkeladvies?

 • Welke ondertekening is vereist op de formulieren?

  Er wordt ruimte geboden aan partijen om zelf te bepalen welke manier van ondertekenen het handigst is (nat of digitaal).
  Het is mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een digitale handtekening. Van belang is wel dat van die digitale handtekening duidelijk is dat die van de deelnemer afkomstig is. De digitale handtekening moet overeenkomen met de ‘natte’ handtekening op het ID-bewijs van zowel de coach als de deelnemer.

  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ondertekenen, inscannen en terugsturen van het formulier naar de adviseur. Maar ook andere methoden zijn denkbaar. De loopbaanadviseur en deelnemer zijn vrij om zelf te bepalen hoe de handtekening wordt gezet.

  Het Ministerie heeft aangegeven dat het ook geoorloofd is om de documenten digitaal te ondertekenen via een online dienstverlener die je faciliteert om op een veilige manier een digitale handtekening te zetten (vaak wel tegen kosten). Het ministerie heeft aangegeven dat het in essentie geen probleem is om op een dergelijke manier te ondertekenen, maar dat zij niet goed zicht hebben op aanbieders die veilig zijn. Als je daar zelf goed op let dan is het geoorloofd deze wijze van digitaal ondertekenen als alternatief te gebruiken.

 • Kan ik een voorschot aan de deelnemer vragen?

  Het is niet de bedoeling dat deelnemers zelf moeten betalen voor de adviezen. Er is een registratieportaal ingericht met een maximum aantal registraties, voor alle registraties die gedaan kunnen worden is budget beschikbaar!
  Zodra het maximale aantal registraties bereikt is, kunnen er geen nieuwe trajecten meer worden geregistreerd. Jij als loopbaanadviseur weet meteen aan de start van het traject al waar je aan toe bent. Sterker nog: het vragen van een voorschot aan de deelnemer kan zelfs averechts werken, omdat als bij de aanvraag blijkt dat het traject reeds uit andere middelen is betaald, er geen subsidie meer verstrekt kan worden!

 • Is het mogelijk om de ontvangen registratiecode te gebruiken voor een andere deelnemer?

  Nee, dat is bij deze regeling niet meer mogelijk. Een registratiecode wordt na de uitreiking niet voor een andere persoon ingezet en vervalt, indien de deelname van de betrokken deelnemer aan het ontwikkeladviestraject niet plaatsvindt of voortijdig eindigt.

 • Hoe wordt gecontroleerd of iemand aan de opleidingseisen voldoet?

  Een deelnemer vult het formulier ‘Eigen verklaringen deelnemer ontwikkeladvies STAP’ in. Hiermee zegt hij/zij te voldoen aan de gestelde eisen. Deze eisen neem jij als loopbaanprofessional voorafgaande aan het traject door. Benadruk hierbij het opleidingsniveau en vraag bij twijfel goed door over de vastgestelde scholingseis.

  Het Ministerie Uitvoering van Beleid toetst achteraf steekproefgewijs of deelnemers aan alle eisen hebben voldaan. Als dit niet het geval is (bijv. de deelnemer is hoger geschoold dan aangegeven), dan is de loopbaanprofessional eindverantwoordelijk. Dit zou kunnen betekenen dat het Ministerie de subsidie eventueel terugvordert. Deze kosten kun je logischerwijs in rekening brengen bij desbetreffende deelnemer. Tip om misverstanden te voorkomen: sluit vooraf een ‘contract’ af met de deelnemer en zet samen de afspraken op papier. Zie ook het antwoord van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.